รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาว กุลจิฬา ชูแก้ว
นางสาว จารุวรรณ ภาระกิจ
นางสาว จิราวรรณ จิตรนารี
นางสาว ทักษญา เนาวรัตน์
นางสาว นูรีน ตาตูเละ
นางสาว พัชราวดี ณ แฉล้ม
นางสาว พิมพ์วิภา รัตนพันธ์
นางสาว สรวงสุดา แมลงภู่ทอง
นางสาว สุภาพร ดังเด็น
๑o นางสาว อารดา ลาวัลย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๒
๑๑ นางสาว กชกร ไชยชนะ
๑๒ นางสาว พัทราวดี สีสอาด
๑๓ นาย มูฮำหมัดซอฟี เจะเฮง
๑๔ นางสาว สุกิจตรา มากทอง
๑๕ นางสาว สุดารัตน์ ทองสี
บริหารธุรกิจบัณฑิต   
๑๖ นางสาว กชพรรณ หนูจันทร์
๑๗ นางสาว กนกกาญจน์ นุ่นขาว
๑๘ นางสาว กมลรัตน์ แก้วพิศดาร
๑๙ นางสาว กรกนก เกื้อฤทธิ์
๒o นางสาว กัญญาณัฐ ขวัญนวล
๒๑ นางสาว แก้วกมล เพ็ชรสวี
๒๒ นาย จักรพันธ์ จันทร์ภิรมย์
๒๓ นางสาว จิตรลดา แสงทรัพย์
๒๔ นางสาว จีรภา แซ่ซี
๒๕ นางสาว จุฑาทิพย์ จารึกเรียบ
๒๖ นางสาว ชฎาพร สีสังข์แก้ว
๒๗ ว่าที่ ร.ต. หญิง ชนิกานต์ ทองนอก
๒๘ นางสาว ชนิดา อุบลรัตน์
๒๙ นางสาว ซามีรา วาเด็ง
๓o นางสาว ซูมัยยะฮ์ อาแว
๓๑ นางสาว ญัซมีย์ เตะโซะ
๓๒ นางสาว ณัชชา พรหมสกุล
๓๓ นางสาว ณัฐชยา สุขเกลี้ยง
๓๔ นางสาว ณัฐธิดา แปลงชาติ
๓๕ นาย ณัฐนินท์ ณัฐศิริศรีกุล
๓๖ นางสาว ณัฐปภัสร์ ธิโสภา
๓๗ นางสาว ณัฐริกา เวชชูแก้ว
๓๘ นางสาว ณัฐวดี รัตนมณี
๓๙ นางสาว ณิชาพร สุทธิพงค์
๔o นางสาว ณิภาภรณ์ ช่วยอ่อน
๔๑ นางสาว ดวงสมร สุวรรณสาม
๔๒ นางสาว ติยากร คตภูธร
๔๓ นางสาว ธนิษฐา ชุมช่วย
๔๔ นางสาว ธัญญารัตน์ จันทเลิศ
๔๕ นางสาว ธัญญาเรศ เทพชนะ
๔๖ นางสาว ธัญพิชชา รักษ์จันทร์
๔๗ นางสาว ธิดารัตน์ หลวงเทพ
๔๘ นางสาว นรพร นิมะ
๔๙ นางสาว นฤมล รัตนาคร
๕o นางสาว นวพร สายแสง
๕๑ นาย นัฐเดช ยกศิริ
๕๒ นางสาว นาซีรา อามะ
๕๓ นางสาว นาดีเราะ แวกาจิ
๕๔ นางสาว นิราศิดา มะมิง
๕๕ นางสาว นิลวรรณ พิศภักดิ์
๕๖ นางสาว นิอาอีเส๊าะ นิโอะ
๕๗ นางสาว นูรไอนา คาเดร์
๕๘ นางสาว ปติณญา ทองประดับ
๕๙ นางสาว ประภัสสร แท่นรัตน์
๖o นางสาว ประสิตา แซ่อึ่ง
๖๑ นางสาว ปริญญา สุขล้ำเกิน
๖๒ นางสาว ปริญาภรณ์ ขุนกลับ
๖๓ นางสาว ปัทมา ซะซา
๖๔ นางสาว ปานทิพย์ คล้ายกุล
๖๕ นางสาว พรนภา บัวนาค
๖๖ นางสาว พัชริดา มอญถนอม
๖๗ นางสาว พิชญ์นาถ รัตนพันธ์
๖๘ นางสาว ฟูรอดา สะแอ
๖๙ นางสาว มานิดา ดวงสุวรรณ
๗o นางสาว มาลินี คงเจริญ
๗๑ นางสาว ยุวดี ซ่วนลิ่ม
๗๒ นางสาว รจนา เริงจิตร
๗๓ นางสาว รัญชนา แซ่หลก
๗๔ นางสาว วรัญญา อนุโสภณ
๗๕ นางสาว วันทนีย์ คำคง
๗๖ นางสาว วิชุตา ชายพ่อ
๗๗ นางสาว วิภวานี สุวรรณมณี
๗๘ นางสาว วิภารัตน์ สู่สมแก้ว
๗๙ นาย วิริทธิ์พล จำนงค์
๘๐ นางสาว ศรัญยา เตะเส่งซ้าย
๘๑ นางสาว ศิริพร ชูชาติ
๘๒ นางสาว ศิริรัตน์ บัวสด
๘๓ นางสาว ศุฐิดา พรหมรัตน์
๘๔ นางสาว สาน๊ะ เส็นกอหนำ
๘๕ นางสาว สิรินาถ แดงคง
๘๖ นางสาว สุชาวดี สุวรรณมณี
๘๗ นางสาว สุชาวดี แสงศรี
๘๘ นางสาว สุดา เสือชาวป่า
๘๙ นางสาว สุทธิษา มุ่งมาไพรี
๙๐ นางสาว สุธิษา เอียดน้อย
๙๑ นางสาว สุพัตรา พุทธสุขา
๙๒ นางสาว สุพัตรา เพชรประสม
๙๓ นางสาว สุมาภรณ์ กองเจริญ
๙๔ นาย สุเมต ปรีชา
๙๕ นางสาว สุวนันท์ จันทร์ชื่น
๙๖ นางสาว เสาวณีย์ ทองแก้ว
๙๗ นางสาว เสาวนีย์ นาคภู่
๙๘ นางสาว โสรยา แก้วนพรัตน์
๙๙ นางสาว ไหมแพร บุญเพ็ง
๑o๐ นางสาว อภิญญา อินทโฉม
๑o๑ นางสาว อลิตา บิลยะแม
๑o๒ นาย อะห์บา สะระโต
๑o๓ นางสาว อังคณา ฤทธิ์โต
๑o๔ นางสาว อัดนิน มะมิง
๑o๕ นางสาว อาดีละห์ เซ็ง
๑o๖ นางสาว ฮาซานา สะมะแอ
๑o๗ นางสาว ฮุสนา ตะเหล็ม
รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๘ เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
นางสาว กรชนก    สัมพันธชิต
นางสาว เหมสุดา    จันทร์ตา