รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

  ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวธนัชพร ประหยัดทรัพย์
2 นางสาวนูรีซะ แลบา
3 นางสาวศศิประภา มากช่วย
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ 2
4 นางสาวนิลวรรณ พันธ์พืช
5 นางสาววรางคณา ลิ่มวัน
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   
6 นายกฤตมุข อ่อนจันทร์
7 นางสาวเครือวัล แดงสุวรรณ
8 นางสาวณัฏฐณิชา ชูแก้ว
9 นางสาวณัฐธิดา สถิตดำรงกุล
10 นางสาวธัญญลักษณ์ บัวช่วย
11 นางสาวธิติยา ช่วยชุมชาติ
12 นายนพรัตน์ พรมสุวรรณ์
13 นางสาวนพรัตน์ ห้วนแจ่ม
14 นางสาวน้ำทิพย์ พุทธรัตน์
15 นางสาวนุสรา ดัชนี
16 นางสาวนุสรา ปีกะ
17 นางสาวนูรีดา เด่นดารา
18 นางสาวบุญญลักษณ์ แซ่ฮ่อ
19 นางสาวบุษยมาส ลิ่มเจริญ
20 นางสาวพิชามญชุ์ ขวดแก้ว
21 นางสาวภัคฬดา เพชรเจริญ
22 นางสาวมารีแย หะมะ
23 นางสาวยัสมี เปาะกู
24 นางสาววนิดา ซิตีมะนุง
25 นางสาววราภรณ์ เสนแก้ว
26 นางสาววิชิตา จูดทอง
27 นางสาววิลาสินี แก้วเสน
28 นางสาวสกีน๊ะ เสมอภพ
29 นางสาวสริตา เทียนเต้ง
30 นางสาวสุภาณี ประแก้ว
31 นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนวล
32 นางสาวอรณิชา รักไทย
33 นางสาวอัมพุนาถ บุญชู