รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

  บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1 นางสาวเจนจิรา มณีรัตน์
2 นางสาวรุ่งนภา ราชศักดิ์
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   
3 นางสาวกัญญารัตน์ ปล้องฉิม
4 นางสาวจริญญา ผุดผ่อง
5 นางสาวเจนจิรา ชูประสิทธิ์
6 นางสาวณปภัช คุณสงค์
7 นางสาวณิชากร อนันต์
8 นางสาวตณัฐธิดา เมืองมา
9 นายทักษิณ ตะจิโรจน์
10 นายแทนคุณ ไพชำนาญ
11 นางสาวประภัสสร คงเขียว
12 นางสาวปรียานุช ช่วยแจ้ง
13 นางสาวปาตีเมาะ กาซอ
14 นางสาวพลอยพัสชา เอี่ยวประดิษฐ์
15 นางสาวพัชรพร จันทร์อุดม
16 นางสาวพิมพ์มนัส พุฒสกุล
17 นางสาวฟารีณา กาเดร์
18 นางสาวภัคสุดา จิตต์พงษ์
19 นางสาวมัลลิกา บัวแก้ว
20 นางสาวราณี สิงหาด
21 นางสาววณิชย์ตา พงศ์แพทย์ศาสตร์
22 นางสาววราภรณ์ ทองขันธ์
23 นางสาวศุภรัตน์ คงผอม
24 นางสาวสุนิสา กวนปี่
25 นางสาวโสภา หมี่งาม
26 นางสาวอมรรัตน์ สมบัติยานุชิต
27 นางสาวอลิษา ขาวขวงค์