รายนามดุษฎีบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1 นางเรวดี เชาวนาสัย
2 นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
3 นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน