รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

  ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายโปร อักโขสุวรรณ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ 2
2 นางสาวอริสรา เกื้อกูล
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
3 นางสาวเคลือทิพย์ กระจ่างโพธ
4 นายชลัส แซ่ค่ง
5 นายบัณฑิต มากศักดาหาญ
6 นายปกรัฐษ์ เขมาภิวงศ์
7 นายสมบูรณ์ อาจาริยะ