รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1 นายธนกฤต สุทธินันทโชติ
2 นางสาวนุรมี หะสา
3 นายศิริพงษ์ แซ่ตัน
4 นางสาวโสรญา มุธุศรี