รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวรุสไลดา เจะอูเซ็ง
2 นางสาวเสาวลักษณ์ พรมนุ่น
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   
3 นางสาวกนกนุช คุณช่วย
4 นางสาวกรสกุล หาญสุด
5 นางสาวกัลยาณี ต๊ะศักดิ์
6 นางสาวจริยา พุมณี
7 นางสาวจันทิมา พูลเพิ่ม
8 นางสาวชญาภรณ์ อินทรภักดี
9 นายชวิศ เนติสุนทรชัย
10 นายณัฐริกา บุญเรืองขาว
11 นางสาวตุลาลักษณ์ อัลมาตร
12 นางสาวทิพย์ธนัช ขอจิตต์เมตต์
13 นายธนวินท์ ศิริรจน์
14 นางสาวธัญญารัตน์ ปันธุระ
15 นายนฤดล อำนวยสุขวงศ์
16 นางสาวนันท์นภัส แหละหมัด
17 นางสาวนัยเนตร เกื้อเอียด
18 นางสาวนารียา บินล่าเต๊ะ
19 นางสาวนิภาภรณ์ ขำยา
20 นายบุรพล ขำเอียด
21 นางสาวปภาวดี คาลเคน
22 นางสาวปรียาพร ธราพร
23 นายปลายมนัส รักจำรูญ
24 นางสาวผกามาศ มณีรัตน์
25 นางสาวพิมพวรรณ หนูแจ่ม
26 นางสาวภาวินี เล่าวจีศาสตร์
27 นางสาวเรวดี ทองมาก
28 นางสาวลีลาวดี ศรีเมือง
29 นางสาววัชรีภรณ์ ทองมีเหลือ
30 นางสาววันทนี หมีนหนุด
31 นายแวคอยรูน แวอาแซ
32 นางสาวสุนิสา ขวัญทองเย็น
33 นางสาวสุภาวดี แก้วสวัสดิ์
34 นางสาวอภิสรา นพรัตน์
35 นางสาวอมรรัตน์ รสจันทร์
36 นางอมลมณี นุ่นศรี
37 นายอัซมี่ แวหะยี
38 นางสาวอาภรณ์รัตน์ เพชรทอง
39 นายเอกพัฒน์ ไชยสุวรรณ
40 นางสาวฮาลิต้า ยะนายเดิม
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2557 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2558 - 2559
1 อมรรัตน์ โซบผอม
2 อวัสดา แก้วสวัสดิ์
3 เอกศักดิ์ ปุรณะชัยคีรี