รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวนุชนาถ นนทา
2 นางสาวพนิดา น้อยแก้ว
3 นายสิรวิชญ์ สุวรรณจันทร
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ 2
4 นายพงษ์พัฒน์ สังข์นุ้ย
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   
5 นางสาวกชกร โชติมณี
6 นางสาวกนกกาญจน์ ชูเชิด
7 นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์
8 นางสาวกนิษฐา สุขเกษม
9 นางสาวกรรณติญา จันทร์พริ้ม
10 นายกฤตพล สองประสม
11 นางสาวกันยาณี สุวรรณศรี
12 นางสาวกิติมา กฤษณพันธ์
13 นางสาวขนิษฐา ทวะชาลี
14 นางสาวขวัญเรือน บุญสพ
15 นางสาวคอรีเย๊าะ บือแน
16 นางสาวจำเรียง สกุลแก้ว
17 นายจิรวัฒน์ จันทรัตน์
18 นางสาวจุฑาทิพย์ คงประพันธ์
19 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองราช
20 นางสาวเจนจิรา พรหมสาลี
21 นางสาวชนิตร์นันท์ บรรหาญ
22 นางสาวชรินรัตน์ แดงต๊ะ
23 นางสาวชัญญานุช สุวรรณมณี
24 นางสาวซูไลลา ดอเลาะ
25 นางสาวซูฮัยยะห์ บราเฮง
26 นางสาวณัฏฐา สระมงคล
27 นางสาวณัฐญาดา สงแก้ว
28 นางสาวณัฐฐาพร สกุลพิทักษ์ดี
29 นางสาวณัฐวดี อิตัน
30 นางสาวณัฐวรีย์พร สำราญดี
31 นางสาวตวงพร จิปิภพ
32 นางสาวตาวีละห์ เจ๊ะแต
33 นายธงชัย สุนทรโชติพงศ์
34 นายธนชัย เขี้ยวแก้ว
35 นายธนภัทร์ ลาภวรพิพัฒน์
36 นางสาวธนันท์รัฐ พิทยากาญจนภูษิต
37 นางสาวธัญลักษณ์ บุญศรีโรจน์
38 นางสาวธิตติยา หนูนัง
39 นางสาวธีราพร ชุมสง
40 นางสาวนฤมล หมอเต๊ะ
41 นางสาวนิภาวรรณ จิตตพงศ์
42 นางสาวนุรไอนี ลอเด็ง
43 นางสาวนุรฮามียะห์ สแลแม
44 นางสาวนูริน สือนิ
45 นางสาวบุญญาภรณ์ เลื่อนสุวรรณ์
46 นางสาวเบญจพร ทิพย์สุขุม
47 นางสาวเบญจมาภรณ์ เกิดสวัสดิ์
48 นางสาวปนัดดา อ่อนชุลี
49 นางสาวปพิชญา เทพไชย
50 นายปรัชญา มณีภาค
51 นางสาวปรียานุช บ่อเตย
52 นางสาวปวีณ์พร สุขรัตน์
53 นางสาวปัทมัฏฐ์ ยานะวิมุติ
54 นางสาวพรพรรณ คงคาสัย
55 นางสาวพัชรีดา หนูชูสุข
56 นางสาวพัชรีย์ บุญเพ็ง
57 นางสาวพิมพ์ชนก สะมะแอ
58 นายพีระพงษ์ ภูนุชอภัย
59 นางสาวภคกุล กุลยะ
60 นางสาวภารดี ดำแป้น
61 นางสาวมายีดะ หวัง
62 นางสาวยลดา จันทนะ
63 นางสาวยามีล๊ะห์ เฉลิม
64 นางสาววรนิตย์ เหมือนเพชร
65 นางสาววรรณิพา กริ้วกลาย
66 นางสาววิสุดา เต๊ะเบ็นหมุด
67 นายวีรวัฒน์ วาทีรักษ์
68 นางสาวแวตอฮีเราะ กูนา
69 นางสาวศจี ขุนทิพย์บุญยัง
70 นางสาวศิริพร ผุดนวล
71 นายศุภณัฐ จิระอำนวยเวทย์
72 นางสาวสอฝีย๊ะ ยิมหลัง
73 นางสาวสารีนา สาอะ
74 นางสาวสุนิศา ศรียาน
75 นางสาวสุนิสา สุขยฤกษ์
76 นางสาวสุปราณี กายรัตน์
77 นางสาวสุปรียา ปรอดทองสม
78 นายสุรชาติ พาณิชย์กุล
79 นางสาวสุลีวรรณ แซ่จั่น
80 นางสาวเสาวภา โกยกิ้ม
81 นางสาวหทัยชนก แสงมณี
82 นางสาวอภิญญา เปริมสมุทร์
83 นายอภิวัฒน์ แซ่ฮั้น
84 นางสาวอมรรัตน์ แสงทิพย์
85 นางสาวอรจิรา สร้อยคำ
86 นางสาวอรวรรณ ทองศรีนวล
87 นางสาวอรุณวดี ศรีสุวรรณ
88 นางสาวอรุโณทัย ขุนกำแหง
89 นางสาวอัจฉรินทร์ ช่วยราชการ
90 นางสาวอานิษา มูซอ
91 นางสาวอารยา จันทสโร
92 นางสาวอารยา สุวรรณศักดิ์
93 นางสาวอิบตีซาม วานิ
94 นายเอกพงศ์ ชูกาล
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2557 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2558 - 2559
1 นางซาลีฮะ หมานอะ
2 นางสาวโซเฟีย แวมิง
3 นางสาวนูไรดา นิหะ