รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

  รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวกัลยรัตน์ เทพนิมิตร
2 นางสาวตณัฐญดา ติ้งหมาด
3 นางสาวปนัทดา เพ็ชรอินทร์
4 นางสาวอาหวา เก็มเบ็นหมาด
  รัฐศาสตรบัณฑิต   
5 นางสาวกันยารัตน์ ไชยดำ
6 นางสาวเกศินี หนูแก้ว
7 นางสาวคอซีมา แวอาแซ
8 นายจิณณวัตร สินนุกูล
9 นางสาวจิรารัตน์ พรมจันทร์
10 นางสาวจิราวรรณ แก้วแดง
11 นางสาวจุฑากาญจน์ เพ็ชรช่วย
12 นายณัฐวุฒิ ชุมทอง
13 นางสาวตอยยีบะ เจะเงาะ
14 นายธีรพงษ์ ใหม่ด้วง
15 นางสาวนัฏฐาพร นาสิน
16 นางสาวนูรีตา เหล๊าะอะ
17 นางสาวปรางทิพย์ เอียดหมุน
18 นางสาวปิยวรรณ ร่มแก้ว
19 นางสาวพัชราภรณ์ ชูสิงห์แค
20 นางสาวพัสเกนทร์ คาระวะ
21 นายพีรพันธ์ มลจินดา
22 นางสาวมาลินี มะลี
23 นางสาวมินตรา แซ่ตัน
24 นายมูฮัมหมัดฟาอีฟ ลาเต๊ะ
25 นายรัฐพงษ์ วรรณเต็ม
26 นายราเชน พรหมรอด
27 นางสาวโรสซาน่า เกะรา
28 นางสาววณัฎฐ์มนตร์ ตงพะโร
29 นายวรธรรม จิตรแป้น
30 นางสาวศิริพรรณ เรืองศรี
31 นายสมเด็จ นพรัตน์
32 นายสิทธิชัย หนูเสน
33 นายสิทธิโชค แก้วพรหมลัด
34 นางสาวสุนิสา นพรัตน์
35 นางสาวสุภาวดี ซ้ายประดิษฐ์
36 นางสาวสุรัยดา หาสุด
37 นางสาวสุลิษา เหมหมัด
38 นางสาวสุลิสา ใหม่เกลี้ยง
39 นายอัครพงศ์ ศรีนวลดี