รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะนิติศาสตร์

  นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายธนชาต สุระคำแหง
2 นางสาวภัทรสุดา ธนพลเดชา
3 นายวชรพัชร สุวรรณวงศ์
  นิติศาสตรบัณฑิต
4 นางสาวกันยา คงเย็น
5 นายกิตติพงศ์ แสนอินทร์
6 นางสาวขรินทร์ทิพย์ ทิพย์รักษ์
7 นางสาวจารุณี คงนิล
8 ว่าที่ ร.ต.จิรายุ อุ่นแก้ว
9 นางสาวเจนจิรา แก้วฉาง
10 นายเจนธรรม กุลศุภสิริ
11 นางสาวชนิตา สุวรรณศิลป์
12 นายณัฐวัฒน์ เจนจิตต์
13 ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ สงศรี
14 นางสาวณิชย์ชนก แก้วกับทอง
15 ร.ต.ท.ต่อศักดิ์ กันแต่ง
16 นางสาวนูรตัสณิม อูเซ็ง
17 นางสาวนูรฮายาตี มะลี
18 ส.ต.ท.ปณต มีนรินทร์
19 นายพงษ์เทพ ปานบ้านใหม่
20 นายพงษ์ศักดิ์ กะรัมเดชะ
21 นางสาวพนัชกร ณะหนู
22 พ.ต.ต.พุทธินันท์ พุทธิรานนท์
23 นางสาวเพ็ญนภา แก้วเกื้อ
24 นายแพน บุญอินทร์
25 นางสาวภควดี ทิพย์รักษ์
26 นายภูบดี รอดสุวรรณ
27 นางสาวริต้า บิลหมาน
28 นายวชิระ แก้วหนูนวล
29 นายวรายุทธ จันทสุวรรณ
30 นายวรินทร แซ่โค้ว
31 นายวีรภัทร เดโชชัย
32 ร.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสละ
33 นางสาวเวทิดา การันสันติ
34 นายศตวรรษ สังคะรัตน์
35 นายศศิพงษ์ วงศ์ธนวัฒน
36 นายสราวุธ แก้วแก่นเพชร
37 นางสาวสุวนันท์ ฉิมคล้าย
38 นายเสริมศักดิ์ จันทร์ละออง
39 นางสาวอาซียา ยีสมัน
40 นายเอกชัย แมงทอง
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2557 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2558 - 2559
1 นายจธุรณค์ ชูสงค์
2 นายธนกรณ์ สุวรรณหอม
3 นายธนวัฒน์ แซ่เลี่ยง
4 นางสาวเนตรหทัย อุ่นใจ
5 นายบุญญวัตร เรืองทอง
6 น.ส.ต.พงศ์พันธ์ ชูสังข์
7 นางสาวศิรินภา โมสิกะ
8 นายสิรวิทย์ เรืองจีน
9 นายสุทธิลักษณ์ ลาวัล
10 นายอนุกูล เศวตรัชนีกร
11 นายเอกรินร์ ทองชู