รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวศุภาวรรณ ชุมทอง
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
2 นายกชกร สุจจิต
3 นายกัญจน์ คำแฝง
4 นางสาวกิตติมา ไชยชาญยุทธ์
5 ว่าที่ ร.ต. หญิงขวัญชนก อาแว
6 นางสาวชฎาพร วงค์สวัสดิ์
7 นางสาวซูราณี อูมา
8 นางสาวโซเฟีย หะแว
9 นางสาวณฤชล บุญรังษี
10 นายณัฐภูมิ บุญรอด
11 นางสาวณัฐวัณณ์ ลุ่มสวย
12 นายธนกฤต มหะภักดี
13 นายธนเฉลิม จันพูล
14 นายนพดล หวังนุรักษ์
15 นายนริศรา รัตนเพลิงประกาย
16 นางสาวนาซีเราะห์ ดอมะ
17 นายนิรุตติ์ หวันสู
18 นายเบญจพล พานิชชัยพัฒน์
19 นางสาวเบญจมาศ อินทกาศ
20 นายพงษ์พยุทธ กำแพงแก้ว
21 นายพรภิรัต ย่องสกุล
22 นางสาวพิมพ์พิชา มณีโชติ
23 นางสาวพิมลรัตน์ ติ้นสั้น
24 นางสาวพิราวรรณ์ คำแพงดี
25 นายเฟาซาน สุวรรณมงคล
26 นายรวมศักดิ์ แซ่เฮง
27 นายรัศมินทร์ ถนอมชาติ
28 นางสาววีระยา ขจรโมทย์
29 นายสมบัติ รุ่งเพ็ชร
30 นางสาวสุนิตย์ ศรีวิริยะ
31 นางสาวโสรยา พรหมจันทร์
32 นายอดิเทพ สุภาพัฒนกิจ
33 นางสาวอุไร เพลินบุตร
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2557 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2558 - 2559
1 นาย รัชฎา มหาสงคราม
2 นาย อาทิตย์ เสนเผือก