รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

  บริหารธุรกิจบัณฑิต
1 นางสาวกชกร จิตต์พรหม
2 นายกรกช ปานสัสดี
3 นางสาวกาญกนก สุวรรณวงค์
4 นางสาวจันทร์จิรา มะโนปราง
5 นายณญกร โชติช่วงกมล
6 นายณัฐนันท์ แสงสุริยา
7 นางสาวนุจริน ยิ้มแฉล้ม
8 นายปฐมพร ศรีเพ็ง
9 นายพนาพล เรืองจรัส
10 นางสาวแพรอร ศรีผ่อง
11 นายภาณุวัฒน์ ทิพย์โพธิ์
12 นายรังสิมันต์ นวลปราง
13 นายศาสวัต กลับบุญช่วย
14 นายสราวุธ เนื้ออ่อน
15 นายอธิวัฒน์ หมาดทิ้ง
16 นางสาวอรสา ฉิมอินทร์
17 นายอัมฤทธิ์ ปรีประสาท