รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  บริหารธุรกิจบัณฑิต
1 นางสาวกนกวรรณ คงแก้ว
2 นางสาวกนกวรรณ คงเรือง
3 นางสาวกรรณิการ์ เทพเสนา
4 นางสาวจรรยา มาแก้ว
5 นางสาวจิตตวดี คงสีทอง
6 นางสาวจุฑาทิพย์ นวลปราง
7 นางสาวจุฑารัตน์ ตรงจิต
8 นางสาวซาปียา สมาแห
9 นางสาวณฐกานต์ ละใบสอาด
10 นายณัฐพล ตั้งพิพัฒน์มงคล
11 นางสาวณัฐาภรณ์ บุญยก
12 นางสาวธัญญารัตน์ บุญญราศรี
13 นางสาวธัญยกันต์ บัวทอง
14 นายนพเดช วิไลรัตน์
15 นางสาวนัสสารินี อาแวกือจิ
16 นางสาวน้ำฝน โออินทร์
17 นางสาวปราณี เสือชาวป่า
18 นางสาวปิยะฉัตร เทพธานี
19 นางสาวพรสุดา แซ่หวั่ง
20 นางสาวพัชราภรณ์ จองเดิน
21 นางสาวพิชามญชุ์ โลหะกาญจน์
22 นางสาวพิริยา พุทธสุภะ
23 นายรุ่งเจริญ พระคง
24 นางสาววรรณา ช่วยเหมือน
25 นางสาววรรณิสา หนูทองรักษ์
26 นางสาววลัยพร เต้งชู
27 นางสาววันวิสา คงประเทศ
28 นางสาววีรวรรณ สุวรรณหงส์
29 นายศรายุทธ แกล้วทนงค์
30 นายสรวิศ ฉิวคัก
31 นายอรรถพล ชีวประเสริฐกุล
32 นายอายมาน เซ็งและ
33 นางสาวอารีนา ดาหามิ
34 นายเอกชัย คงลิขิต