รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะนิเทศศาสตร์

  นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายแดนดอน อ่อนทองอิน
2 นายนิรวิทธ์ งาสาน
3 นางสาวพรระพี วรศักดิ์นุกูล
  นิเทศศาสตรบัณฑิต   
4 นางสาวกนกวรรณ ถาวรเจริญ
5 นายกมลศักดิ์ สุวรรณมณี
6 นางสาวกิติยาพร เปรมสุข
7 นางสาวกุลรัศมิ์ พีรยาพงศ์
8 นางสาวเกววลี ฤทธิ์เดช
9 นายเกียรติภูมิ จินดาสุวรรณ์
10 นางสาวขนิษฐา ด้วงรัตน์
11 นางสาวจันทิมา ฐานบัณฑิต
12 นางสาวจุฑารัตน์ ธรรมพุทโธ
13 นางสาวจุรีพร กินรี
14 นางสาวชลิตาร์ มณีฉาย
15 นายซุลกีฟลี บูงา
16 นางสาวธนพินธ์ ด้วงทอง
17 นายธนภัทร ศรีกระจ่าง
18 นางสาวปฏิมา ทัฬหกิจ
19 นางสาวพรพรรณ วงศ์รัตนกุล
20 นางสาวพรรณทิพย์ แซ่เลื่อง
21 นายพลัง ว่องกิตติพัฒน์
22 นางสาวพัชรี ศรีจันทร์ทอง
23 นางสาวพิชญา มณีโชติ
24 นายพิพัฒน์ เลิศวินิจนันท์
25 นางสาวเพชรไพลิน แก้วมณีโชติ
26 นายฟาติน หวังกา
27 นางสาวภัทรกันย์ สุวรรณมาลา
28 นางสาวภัทรานิษฐ์ นิติพงศ์สกุล
29 นางสาวภัสราภรณ์ บัวทอง
30 นางสาวมานิตา ทางเจน
31 นายรณกฤต แก้วละเอียด
32 นายรวิพันธ์ ศรีแก้ว
33 นางสาวรินรดา มะอาลา
34 นางสาววณิชชา ดำประเสริฐ
35 นางสาววราพร อักษรชู
36 นางสาววิราวรรณ ตั่นสกูล
37 นางสาวศศิประภา ทองรูจี
38 นางสาวศิริรัตน์ แซ่เชื่อง
39 นางสาวสิตานัน บุญประดับ
40 นางสาวสุชัญญา เม่งช่วย
41 นางสาวสุชัญญา หนูน้อย
42 นางสาวสุพิชชา ปานจันทร์
43 นางสาวสุภาพร ราจาฮ์
44 นางสาวโสรยา แซ่ล่ำ
45 นายอณัศ ทรรศนะมีลาภ
46 นางสาวอรธิรา แสนเสนาะ
47 นางสาวอรพรรณ กุณฑลจินดา
48 นายอรรถนีย์ สิงหรัตน์
49 นางสาวอัมพุชา สุดใจ
50 นายอาซัน หมัดอาด้ำ
51 นางสาวอารยา กาญจนานุกูล