รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

   บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวกชกร กางธนทรัพย์
2 นางสาวขนิษฐา เกลี้ยงทวี
3 นางสาวณัชชา ศรีบุญเอียด
4 นางสาวธนัชพร แก้วทอง
5 นางสาวนิภาพร สมาจุน
6 นางสาวปัทมา เชียรเลิศ
7 นางสาวรัฐยากร คงศาลา
8 นางสาวศศิวิมล โสนมัด
9 นางสาวอัจฉริยา วงษ์ศรี
  บัญชีบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ 2
10 นางสาวกฤตยา ลั่นออ
11 นางสาวมณฑิรา อินนุรักษ์
12 นางสาวมุกดา สุวรรณชาตรี
13 นางสาวอากีละห์ ยะกรอตุง
14 นางสาวฮัสนะ ดอเลาะ
  บัญชีบัณฑิต
15 นางสาวกนกรัตน์ พูลเทพ
16 นางสาวกรชนก สัมพันธชิต
17 นางสาวกรองกาญจน์ คงจันทร์
18 นางสาวกัลยกร แก้วบุตร
19 นางสาวเกตุสุดา ทองฉิม
20 นางสาวเกศวรินทร์ ตาทิพย์
21 นางสาวขนิษฐา ชุมแก้ว
22 นางสาวขวัญฤทัย เพ็ชรสวัสดิ์
23 นางสาวคณิศร คงดี
24 นางสาวเครือวัลย์ ทองพร้อย
25 นางสาวจิรวดี จันทร์สว่าง
26 นางสาวจิรวรรณ มีบุญ
27 นางสาวจิราวรรณ สกุลตระกูลเลิศ
28 นางสาวจุฑารัตน์ พรหมเดช
29 นางสาวซอแลฮะ อยู่เล
30 นางสาวซารีนา บุตรหลำ
31 นางสาวซูไหลา เจะโซะ
32 นางสาวซูไฮลา สะมะแอ
33 นางสาวโซเฟียดา สะยาดะ
34 นางสาวฐิตาพร แจ่มประเสริฐ
35 นางสาวดวงใจ กะปุก
36 นางสาวดาวิกา วงษ์รัตน์
37 นางสาวธนภรณ์ มดคัน
38 นายธนวัส บุตรเจริญ
39 นางสาวธนาภรณ์ คงแจ้ง
40 นางสาวธัญญณี รอดภัย
41 นายนัทนนท์ โชติวนาวรรณ
42 นางสาวนันทนิส โภชน์พันธ์
43 นางสาวนันทิกานต์ สันดานดี
44 นางสาวนิตยา พวงแก้ว
45 นางสาวนุชวรา แซ่ลิ่ม
46 นางสาวนูรฮายาตี กาแบ
47 นางสาวบุณยนุช สุริโย
48 นางสาวปฏิมา นาราวัน
49 นางสาวปณยา แก้วแสง
50 นางสาวปัญญพร สุวรรณ
51 นางสาวฝนทิพย์ อารยะวงศ์
52 นางสาวพชรพร เทพรักษ์
53 นางสาวพัชรินทร์ แต้มประสิทธิ์
54 นางสาวพัชรียา ขำคม
55 นางสาวพิริยา ทองสิทธิพันธ์
56 นางสาวฟาดีละห์ ดือราซอ
57 นางสาวฟาตีมะ ไบอุมา
58 นางสาวฟิรดาวส์ เบ็ญอาหลี
59 นางสาวภาพิลัย สินรื่น
60 นางสาวมณีรัตน์ พาหุลรัตน์
61 นางสาวยุวรรณดา ทองดี
62 นางสาวรัชตวรรณ ขวัญชัย
63 นางสาวรัฐกาญจน์ ศรีสุขใส
64 นางสาววรรณกมล พงศ์สัตยวาที
65 นางสาววรรณตกานต์ บัวมา
66 นางสาววราภรณ์ บัวบาน
67 นางสาววัชราวลี ธระจิตสม
68 นางสาววันวิสา เลี่ยงอยู่สกุล
69 นางสาววาสนา ธรรมชูเต
70 นางสาววิชุดา ศรีสงวน
71 นางสาววิมลพรรณ พร้อมกิจจานนท์
72 นางสาวศกุนตลา หมีนุ้ย
73 นางสาวศรัณย์พร แซ่หย่อง
74 นางสาวศิริกัลยา แก้วประดิษฐ์
75 นางสาวศิริลักษณ์ บุสโร
76 นายสมาน แลแม
77 นางสาวสายธาร คำนวณ
78 นางสาวสิริภา ทองจันทร์
79 นางสาวสิริลักษณ์ จิตโสภา
80 นางสาวสุกัญญา บุญช่วย
81 นางสาวสุจินต์ จริงจิตร
82 นางสาวสุดารัตน์ นิจศักดิ์
83 นางสาวสุธัญญา พุ่มจันทร์
84 นางสาวสุธัญญารัตน์ สุวรรณ
85 นางสาวสุภาพร เกาะเต้น
86 นางสาวสุภาวรรณ หอมเกตุ
87 นายสุเมธี แซ่ยับ
88 นายสุรศักดิ์ บันลือพงศ์เจริญ
89 นางสุวิภา ยอดรัก
90 นางสาวสุวิมล สามารถ
91 นางสาวสูรยา เหะหมัด
92 นางสาวหทัยกานต์ อิตัน
93 นางสาวเหมสุดา จันทร์ตา
94 นางสาวอทิติยา รักเมือง
95 นางสาวอภิรุจี แสงสุวรรณ์
96 นายอมเรศ อวยพร
97 นางสาวอรทัย คงจันทร์แก้ว
98 นางสาวอรนุช ชูดำ
99 นางสาวอรุณี ชลภักดี
100 นางสาวอังคณา ห้วยลึก
101 นางสาวอัสมะห์ โต๊ะรูดิง
102 นางสาวอาซีซ๊ะ ดาเล็งสะ
103 นางสาวอาทิชา ไชยชนะ
104 นางสาวอาภิซา มามุ
105 นางสาวอาริญา หมัดเหล๊าะ
106 นางสาวอารีนา มะแวซา
107 นางสาวอาแอเสาะ กะดะแซ
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2557 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2558 - 2559
1 นางสาวภคมน นฤภัทรดิษสกุล
2 นางสาวสุภาวดี ดวงจันทร์