รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

   ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวปรารถนา ชูเพ็ง
2 นางสาวสุพิศตรา อภิชาโต
3 นายเอกชัย วัฒนเกียรติ์
   ศิลปศาสตรบัณฑิต 
4 นางสาวธาวินี บังหมัด
5 นางสาวนราภรณ์ เชาว์ทอง
6 นางสาวเบญจวรรณ หอมสะอาด
7 นายพัชรพฤกษ์ เพ็ชรใหญ่
8 นางสาวสุวลักษณ์ สอนเเก้ว
9 นางสาวหทัยรัตน์ ทิวแพ
10 นางสาวหทัยรัตน์ พรหมทอง
11 นางสาวฮาบีบ๊ะ ลาเต๊ะ