รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

   บริหารธุรกิจบัณฑิต
1 นางสาวกมลชนก แซ่หลี
2 นายกฤตานน เจียวก๊ก
3 นางสาวกวิตา จางวาง
4 นางสาวขนิษฐา แก้วพระอินทร์
5 นางสาวขนิษฐา คำดวง
6 นางสาวขนิษฐา ลายเพ็ชร
7 นางสาวขนิษฐา สว่างวงษ์
8 นางสาวเขมมินทรา บุญคง
9 นางสาวจินดาพร แซ่จาง
10 นางสาวจุฬาลักษณ์ คงสังข์
11 นางสาวฉัตรชนก นันทสุทธิวารี
12 นางสาวฐานะมาศ อินทร์เครา
13 นายณัฐพงษ์ คงศรีประพันธุ์
14 นายณัฐศรายุทธ เสนแก้ว
15 นางสาวนันทกา เฉ้งเหา
16 นางสาวนุษบา ขวัญศรีสุทธิ์
17 นางสาวนูรมา มะ
18 นางสาวเนตรา ทองศิริ
19 นางสาวบุญยรัตน์ หมัดและ
20 นางสาวปริชล วิมลเมือง
21 นางสาวปาราวตี หมาดสุเรน
22 นางสาวปาหนัน นิยมเดชา
23 นางสาวพรทิพย์ สาระวารี
24 นางสาวมณทิรา เพ็ชรจรูญ
25 นางสาวมลฑาทิพย์ ทองด้วง
26 นางสาวมัสยา เจ๊ะดุหมัน
27 นายมารุตพงศ์ ธิตินฤมิต
28 นางสาววนิดา เพชรชู
29 นางสาววราภรณ์ สุวรรณการ
30 นางสาววรีย์รักษ์ สองศรี
31 นายวิชญะ สุขกระจาย
32 นางสาวศรินยา ถวายเทียน
33 นายอดิศักดิ์ บุญชู
34 นางสาวอนุสรา ทองทัย
35 นางสาวอรัชนา จึงสมศักดิ์
36 นางสาวอริสา พิทักษ์วาที
37 นางสาวอุษาวดี ถินนา
38 นางสาวแอนจิรา ปฎิมิน