รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
1 ร.ต.ท.กัมปนาท ปานสุวรรณ
2 นางขนิษฐา ปองผล
3 นางสาวจิราภรณ์ มากสวัสดิ์
4 นางสาวชลี คงเย็น
5 นายชานนท์ วิสุทธิชานนท์
6 นางสาววิภา หวันแหละ
7 นางษณภร ชาติสุวรรณ
8 นายสมพงษ์ แก้วประยูร
9 นางสาวสีซาริสมี วาแม
10 นางสาวสุพรรณี เกสรินทร์
11 นางโสภิดา ศรีนุ่น
12 นายอนันต์ แม่กอง
13 นางสาวอามาลีนา มะสาเมาะ