รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
1 นายกังวาน ไตรสกุล
2 นางไกรวัลย์ รัตนะ
3 นางจิราพร หมวดเพชร
4 นายซุบรี ม่วงกุ้ง
5 นางทองทิพย์ มนตรี
6 นายนาวาวี เจะอุมา
7 นางนุรฮานี หยาหลี
8 นายภักดี กั๋งเซ่ง
9 นางสาวภาวิณี ขุนศรี
10 นางลดารัตน์ ศศิธร
11 นายวีระยุทธ สวนกูล
12 นายสัมสุดดีน มรรคาเขต