รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1 นางสาวเกวลิน สร้อยสะอาด
2 นางจิระพร จันทภาโส
3 นางสาวนุรนัจมาล์ แวโด
4 นายพิเชฐ ฤทธิโต
5 นางวันดี เจตนา
6 นายสิงหนาท เอียดจุ้ย
7 นางสาวอทิตยา สุวรรณโณ
8 นายอภินันท์ พรหมทรัพย์