รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวพัชรี    จงรักษ์
   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2 นางสาวจันจิรา    สีปูด
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
3 นางสาวกนกวรรณ    รัตนภูมิ
4 นางสาวกนกวรรณ    หมัดอะหลี
5 นางสาวกวิดา    พูลสวัสดิ์
6 นายกัมปนาท    ทองเส้ง
7 นางสาวกัลมานีย์    มีมะ
8 นางสาวกีสเมรี่    เซ็ง
9 นางสาวเกษรา    ทิพย์ภักดี
10 นางสาวจรีรัตน์    ศรีศักดา
11 นางสาวจันทิมา    หลิวชัยชาญ
12 นางสาวจิระวดี    แซ่เฉิน
13 นางสาวจิราวรรณ    ศรีนวลขาว
14 นางสาวจุฑามาศ    ละกะเต็บ
15 นางสาวจุฑารัตน์    วิริยะสุข
16 นางสาวชนิกานต์    ชาญชล
17 นางสาวชไมพร    หนูจันทร์
18 นายชาญณรงค์    สังขารา
19 นางสาวชุติมา    แก้วไพ
20 นายซะอารี    หะแย
21 นางสาวซาฟีหย๊ะ    เหมมา
22 นางซาลีฮะห์    หมานอะ
23 นายซุฟยาน    อาแซ
24 นางสาวซูไรดา    ปาเนาะ
25 นางสาวโซเฟีย    แวมิง
26 นางสาวฐานิตย์    จันทร์ดำ
27 นายณฐกร    จันทร์แสง
28 นางสาวณฐกานต์    ขำเหลือ
29 นางสาวณัฐกานต์    โประเทพ
30 นางสาวณัฐฎา    นุ้ยแก้ว
31 นางสาวณัฐถา    นูนเมือง
32 นายณัฐพล    จิตต์ณรงค์
33 นางสาวดารีน่า    สูหา
34 นางสาวทิศธิพร   อ้นชู
35 นางสาวธนภรณ์    ธีระโรจนพงษ์
36 นางสาวธนาภรณ์    สินวัฒนมณีพร
37 นายธนินทร์    ปิยะเขต
38 นางสาวธิดารัตน์    จอมวิเชียร
39 นางสาวธิติมา    ไหมแก้ว
40 นายธีระวุฒิ    ลัดดาเถา
41 นางสาวนลิตา    สุวรรณชาตรี
42 นางสาวนัฎธิยา    ขุนเศษ
43 นางสาวนารีมาลย์    โต๊ะเส็น
44 นางสาวนาลิสา    เจะแล
45 นางสาวนิตยา    เก็งมะลาพี
46 นางสาวนุรมี    เจะมะ
47 นางสาวนูรอาซีกีน    เล๊าะนิ
48 นางสาวนูไรดา    นิหะ
49 นางสาวบัดดรียา    สะอิ
50 นายบารูดิง    เต๊ะกาแซ
51 นายบุญญฤทธิ์    แป้นไทย
52 นายปฏิพล    จริงจิตร
53 นางสาวปทุมวดี    ทระจิตรสม
54 นางสาวปรียานุช    บุญปลอด
55 นางสาวเปรมภัสสร    นุ่นนาพิพัฒน์
56 นายพิเชฏฐ    ผ่องสุวรรณ์
57 นางสาวพุทธรักษา    วิโสจสงคราม
58 นางสาวเพียงฤทัย    สุวรรณน้อย
59 นางสาวฟาตีฮะ    รีรา
60 นางสาวมณิกานต์    เพชรสงค์
61 นางสาวมารีย๊ะ    ดือเระ
62 นางสาวยศสรัล    ชินพาณิชย์กิจ
63 นายยะห์ยา    เจ๊ะซามะ
64 นางสาวรอฮานิง    คารี
65 นางสาวรัชนีกร    ทองเล็ก
66 นางสาวรัตนา    บุญกาญจน์
67 นางสาวรินรดา    ลีลานนท์
68 นางสาวรูสนี    ยามา
69 นายวรการ    ชั้นสุวรรณพงศ์
70 นายวัชรา    อภัยมณี
71 นางสาววารี    ไชยมนตรี
72 นางสาววีรดา    เจ๊ะแต
73 นางสาวศิริลักษณ์    หมัดหมัน
74 นายสหรัฐ    ถวายเชื้อ
75 นายสาริศ    ตั้งสกุลนุรักษ์
76 นางสาวสุชาดา    ปล้องใหม่
77 นางสาวสุนิสา    เมืองชุม
78 นางสาวสุภาพร    เพ็งนุ่น
79 นางสาวสุรัสสา    ดำเกษ
80 นางสาวสุราณี    แวสะมาแอ
81 นายสุริยา    เหวรมา
82 นายสุไลมาน    บูดาเล็ง
83 นายสุวิทย์    เป็นสุข
84 นางสาวสูไรยา    ดอลี
85 นายอดิศักดิ์    บุญพรานชู
86 นางสาวอรอนงค์    หวังแล๊ะ
87 นางสาวอรอุมา    เทพทอง
88 นางสาวอลิชสา    ทองสงค์
89 นางสาวอัศยา    วงศ์มณี
90 นายอัศรัน    จอแม
91 นางสาวอัสมา    ฤทธิ์โต
92 นางสาวอาดีละห์    ลาเก๊ะมา
93 นายอานนท์    ท้ายห้วน
94 นางสาวอารดา    พึ่งหล้า
95 นางสาวอารัมถ์พร    เพ็งสุวรรณ
96 นายอาหมัด    หมู่เก็ม
97 นายเอกณัฐ    จงประสานเกียรติ
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2556 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2557-2558
1 นางสาวมนทิรา ศิริชุม