รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
1 นางสาวจิณฐภัศฌ์ เดชกุบ
2 นายณรงค์กร สุทธิศักดา
3 นางสาวปรีดา หล๊ะ
4 นางรัตนาภรณ์ ปานแก้ว
5 นางสาวอัมพาพร นพรัตน์