รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์เกิด
2 นางสาวชุตานุ ประมวลศิลป์
3 นายทศวรรษ อินทรัตน์
4 นางสาวเพ็ญเนตร อินทรคีรี
5 นางสาวสุภาวดี หนูสง
6 นางสาวอโนชา นาคิน
7 นางสาวอรณี ทนโคจาน
   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
8 นางสาวขวัญจิรา แสงนวลนิ่ม
9 นางสาวจุฑาทิพย์ คงชู
10 นายนันทวุฒิ หลังชาย
11 ส.อ.พลากร ศรีมาลา
12 นางสาวภาวิณี มหาผล
13 นางสาวอรพรรณ เฑียรมณี
   รัฐศาสตรบัณฑิต
14 นางสาวกรรณิการ์ ทองรัตน์
15 นางสาวกรรนิกา สุวรรณศิริ
16 นางสาวจารุตา จันทร์ทองเล็ก
17 นายชัยณรงค์ คำคง
18 นางสาวซูฮายลี วาโด
19 นางสาวฐิตาภา บุญศรีโรจน์
20 นางสาวณัฐนิชา กันเจียก
21 นางสาวณิชาภัทร ชุมทอง
22 นางสาวธริญา ปาภูเขียว
23 นางสาวธัญรัตน์ คชคีรีเดชไกร
24 นายธันวา จงภักดี
25 นายธีระพงศ์ พิกุล
26 นายนนท์ ตนยะแหละ
27 นางสาวนันทวัน เพ็ชรขาว
28 นางสาวนารีมา สาหลำ
29 นางสาวนุสรา บุญชูวงศ์
30 นางสาวนูรไลล่า เส็มเล็ม
31 นางสาวนูรา สาแม
32 นางสาวนูรีซัน กะจิ
33 นายปฏิพล พลเพชร
34 นางสาวปรีดา ศรีนวลขาว
35 นางสาวปัญญาพร หนูเกื้อ
36 นายพงษ์สิทธิ์ ชูมาปาน
37 นางสาวพัชรี สุกศรีทอง
38 นายพันธ์ศักดิ์ ชูมาปาน
39 นางสาวฟาอีซ๊ะ มะโซะ
40 นางสาวมัทวัน หยุ้งนา
41 นายรวิกร วังมนตรี
42 นางสาววรรณา อาลีดีมัน
43 นางสาววรรณา อิดือเระ
44 นางสาววิชิตา สิงห์ดำ
45 นายวิทวัส จันทโร
46 นายศรราม พลรบ
47 นางสาวศลัยลา ไทยสนิท
48 นางสาวศิรินทิพย์ ศิริพันธ์
49 นางสาวศิริรัตน์ พันทา
50 นายศุภกร ขวัญทอง
51 นางสาวสกุลรัตน์ มุคุระ
52 นางสาวสุนิษา บุญธิการ
53 นายสุภัค สุวรรณชาตรี
54 นางสาวสุภาณี โส้สมัน
55 นายอธิวัฒน์ จุลเกิด
56 นางสาวอมรา แก้วบุตร
57 นางสาวอาซีซะห์ อูมูดี
58 นางสาวอาตีเกาะ อาแซดอยิ
59 นางสาวอาสาน๊ะ เจะเฮง
60 นายอุดมพล แก้วชนะ
61 นายอุทัย แก้วบุญจันทร์
62 นางสาวอุมาพร ชูช่วย
63 นางสาวไอรดา อนันต์