รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะนิติศาสตร์ 

   นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวสุดาภรณ์ พังทูน
   นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2 นางสาวศศิญา หมาดนุ้ย
   นิติศาสตรบัณฑิต
3 นางสาวกรรณิกา พันธรัตน์
4 นางสาวกัญจนพร แซ่สิม
5 นายกัมปนาท แก้วนุ้ย
6 นายกัมปนาท สุขยัง
7 นางสาวกัลฤดี นกซิ่น
8 นายกิตติ แซ่ตัน
9 นายคนองฤทธิ์ นพวงศ์
10 ว่าที่ ร.ต.จธุรณค์ ชูสงค์
11 นางสาวจิราวรรณ ณ มณี
12 นางสาวจุฑามาศ ยศไกร
13 นายชวลิต หนูวงษ์
14 นางสาวซากีเร๊าะ หมันหลอ
15 นางสาวซานีลา กือจิ
16 นางสาวฐณชา สุโพธิ์
17 นางสาวณัชรีนา หะยีเจ๊ะหนะ
18 นายณัฐกิจ คงจันทร์
19 นายณัฐพร อัศวจินดารัตน์
20 นางสาวดลยา นิลธนาภิรัฐ
21 นายถิรวิทย์ เรืองจีน
22 นางสาวทิพย์วลิน ธนาวุฒิ
23 นายธนภัทร ชัยรัตน์
24 นายธนวัฒน์ แซ่เลื่อง
25 นางสาวธวรรณ์ณัธ แก้วทอง
26 นายธวัฒชัย เย็นเงิน
27 นางสาวธัญวรัตม์ คงชัย
28 นางสาวธิดารัตน์ หมัดนาย
29 นายธิติวัฒน์ อัศวจินดารัตน์
30 นายนราดุลย์ อิ่มวัฒนาวรกุล
31 นางสาวนฤมล เอ่งฉ้วน
32 นางสาวนัจภัค ดีบุญธรรม
33 นายนัฐพงษ์ หยงสตาร์
34 นางสาวนันทกา ยูซง
35 นางสาวนิยรัตน์ คงนวลใย
36 นางสาวนูร์ฮูดา หะยีดอเล๊าะ
37 นายเนกพล ใจเย็น
38 นางสาวเนตรหทัย อุ่นใจ
39 นายบุญญวัตร เรืองรอง
40 นางสาวเบญจวรรณ ห้องแสง
41 นางสาวปัทมาวรรณ พรหมรอด
42 นายปิยณัฐ สั้นคุ้ม
43 นายพงศ์พันธ์ ชูสังข์
44 นางสาวภัคนันท์ ชูเกื้อ
45 นายภูพาวัฒน์ ดำหม่อง
46 นายรุจิภาส ตันติพงศ์
47 นายวรวุฒิ ประทุมสุวรรณ
48 นางสาววันพา ชำนาญคง
49 นายวิชชุพันธ์ จิตต์ภักดี
50 นางสาววิสา เม่าทอง
51 นายวีรยุทธ โพชสาลี
52 นางสาวศิริกมล สำเร
53 นางสาวศิรินภา โมสิกะ
54 นายสันเพชร เจริญเลิศยศ
55 นายสิทธิชัย กาญจนพรหม
56 ว่าที่ ร.ต. หญิงสุจิตรา มีขำ
57 นายสุทธิลักษณ์ ลาวัล
58 นายอนุกูล เศวตรัชนีกร
59 นายอนุชามาศ กลับทับลังค์
60 ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ จีนประชา
61 นางสาวอภิรดี คุ่ยยกสุย
62 นางสาวอมรรัตน์ สงไข่
63 นางสาวอมลวรรณ กิติยะ
64 นางสาวอรอุมา นุ้ยเอียด
65 นายอัมรัน ยะ
66 นางสาวอัสมีดา ยิ่งสุขสกุล
67 นายอาทิตย์ โนนทิง
68 นายอานนท์ หนูสงค์
69 นางสาวอาอีเส๊าะ อาเย๊าะแซ
70 นางสาวอุบลรัตน์ จันทรัตน์
71 นายเอกนรินทร์ ทองชู
72 นางสาวไอ  ทากาต้า มาซายูกิ
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2556 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2557-2558
1 นายฐาปนัฎฐ์ มั่นมากพงศ์
2 นาย ฮิบบัน ดือราอิง