รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายธวัชชัย จันทรทิพย์
2 นายพงศ์ธวัฒน์ ชูโชติ
3 นายวรันต์พงษ์ อึงรัตนากร
   วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
4 นายจักรพันธ์ มณีรัตน์
5 นายฐกฤต แซ่หว่อง
   วิทยาศาสตรบัณฑิต
6 นายกฤตวิภาส วิชาไทย
7 นางสาวขนิษฐา มากหนับ
8 นายคาวี ขวัญนิคม
9 นายจัตุพันธ์ ขาวสุด
10 นายจารุพัฒน์ เชาวนสกุล
11 นายจีระพงศ์ เขื่อนแก้ว
12 นายชญานนท์ บรรจงรัตน์
13 นายชาญวิทย์ สังขรัตน์
14 นายฐากูร สารมณฐี
15 นายฐิติพันธุ์ ดำเนินพงศ์วิวัฒน์
16 นายณรงค์เดช พุทธพิทักษ์
17 นางสาวดาราวัลย์ เต๊ะซ่วน
18 นางสาวทิพย์สุดา บุญรัตน์
19 นายเทพฤทธิ์ พรหมเทพ
20 นายธนศิริ บุญประเสริฐ
21 นายธัญวิทย์ เมียนโอ
22 นายธีระพงศ์ แก้วเพ็ง
23 นายนที เฒ่าต้นเดิม
24 นายนพพล แก้วสาธร
25 นายนพรัตน์ อังคณานนท์
26 นายนภจร ชูพลับ
27 นางสาวนภาพร เทพอ่อน
28 นางสาวนันตพร คงทอง
29 นางสาวนุรไอณีย์ สุรพงษ์
30 นายปรมิณทร์ ชูโชติ
31 นายประยุทธ์ พิศุทธานุวัฒน์
32 นายประเวศ อนันตผล
33 นางสาวปรางค์ทิพย์ แดหวา
34 นายปวีชาติ หนูในนา
35 นางสาวปัตทมาวรรณ จักรกาญจน์
36 นายปิยวัฒน์ ตันฑเตมีย์
37 นายปิยะณัฐ สังข์เจริญ
38 นางสาวปิยาพัชร วิศพันธุ์
39 นายพัฒนันท์ หวังสถิตทองใบ
40 นางสาวพิจิตรา ดำด้วง
41 นายพีรวัส ไชยสิตะมณี
42 นางสาวเพชรรัตน์ โกมัย
43 นางสาวฟ้าประธาน เพ็งสกุล
44 นางสาวมนิดา จะปะกียา
45 นายมาหาหมัดฟารุต เล็งฮะ
46 นายรัชฎา มหาสงคราม
47 นางสาวรัชฎากร แก้วกระบัตร
48 นางสาวรัชนี วงค์เทพ
49 นายวรพจน์ พัฒนะนิกร
50 นายวรรณชนะ ศรีวรพร
51 นายวรวัชร พัชรนิลประมุข
52 นายวรวุฒิ จันทร์แดง
53 นายวสันต์ สาเร๊าะ
54 นางสาววันวิสา สุวรรณมีศรี
55 นายวีระศักดิ์ ละงู
56 นางสาวเวทิดา กรส่งแก้ว
57 นายสงกรานต์ วิชิตพงษ์
58 นายสรายุทธ์ ยี่กิ้ม
59 นายสุวิทย์ พุมนวล
60 นายอดิศร ทองใหม่
61 นายอดิศักดิ์ แก้วสุกข์
62 นายอนุวัฒน์ รองเมือง
63 นางสาวอังคณา ลีลาศเพชรมณี
64 นายอัยมัน อัลอิดรีสี
65 นายอัสมี สะหาบ
66 นายอาทิตย์ เสนเผือก
67 นายอานนท์ บินรัตแก้ว
68 นายไอร์ดีล อาบ๊ะ
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2556 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2557-2558
1 นายปิยาภรณ์ รมผัง
2 นายจักรกริช ภวภูตญาณชัย
3 นายพงค์ทวี ศิริ