รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒
1 นายรัตนพงศ์ ทองคำ
   บริหารธุรกิจบัณฑิต
2 นายกิตติกร แก่นแก้ว
3 นายคุณากร สุพุทธยางกูร
4 นายเฉลิมเกียรติ เดชศรี
5 นายชัยกร จงกาญจนาสุนทร
6 นายธวัชชัย สิทธิฤกษ์
7 นายปริญญา หมัดเหลาะ
8 นายพรพรรษา ศรีสุวรรณ
9 นายมะสุกรี จิตอสอ
10 นางสาวลภัสกุล อุดมประเสริฐกูล
11 นายวรพจน์ แซ่ล้อ
12 นายวสันต์ แดงสุวรรณ
13 นายวีรวัฒน์ ทองโอ
14 นายเศกสรรณ ศุทธหทัย
15 นายอดิศักดิ์ ทองใหม่
16 นายเอกวิทย์ อยู่พร้อม