รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 18
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

   วิทยาศาสตรบัณฑิต
1 นางสาวฉันทิศา อินทมู
2 นางสาวณัฑริกา แซ่จิ้ว
3 นายประพันธ์ศักดิ์ อุทัย
4 นางสาวภัทราภรณ์ ชูควร
5 นางสาวรัตนา คุณชู
6 นางสาวรุสนา สะแหละ
7 นายสถาพร ศรีเพ็ชรสัย