รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะนิเทศศาสตร์

   นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายกรธวัช เพชรสถิตย์
2 นางสาวฐิตินันท์ ศิริ
3 นายทัศน์พล กุลรังษี
4 นางสาวสมฤทัย ฉินสงเคราะห์
5 นางสาวสิริธร กาญจนบุษย์
   นิเทศศาสตรบัณฑิต
6 นายกิตติชัย ขันธ์ไชย
7 นายกิรติวัฒน์ แสงมณี
8 นางสาวจิราวรรณ บริพันธ์
9 นางสาวชนากานต์ วระกาญจน์
10 นายตาร์มีซี เบ็ญบาเห็ม
11 นายทิวากร เครือแก้ว
12 นายเทิดพงศ์ ตั้งรุ่น
13 นางสาวธนาวดี กาฬจันโท
14 นางสาวธิดารัตน์ คงเล่ง
15 นายธีรณุ ศรีรินทร์
16 นายนวพันธ์ ศรีทองชื่น
17 นางสาวนิตยา สง่าเอี่ยม
18 นางสาวบุญฉัตร กัลยาณคุณากร
19 นายปุญชรัศมิ์ คำศรี
20 นายพงศกร ผสมธาตุ
21 นางสาวพรทิพา ชุมแก้ว
22 นางสาวพิมพ์ลภัส อันติมานนท์
23 นางสาวเพชรดา เหมือนกู้
24 นางสาวฟาติมา มะหมัดเบ็ญแสละ
25 นางสาวภัคจิรา เสตเสถียร
26 นายภัทร รอดแก้ว
27 นายภูริวัจน์ ห้องชู
28 นางสาววสมน ตราสิงห์
29 นางสาวศยามล เอ่งฉ้วน
30 นายศรัณยู วรรณบวร
31 นายศิวกร จันทร์ศิริเจริญ
32 นายศิวเรศ ปิยะราช
33 นางสาวสูไฮลา บาเหะ
34 นายอธิป พรหมรัตน์
35 นางสาวอุไรรัตน์ ตันนาภัย
36 นางสาวอุษารัตน์ สุขยศ