รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

   บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวคอดีเยาะ เลาะยีเยาะ
2 นางสาววีนัส อุคะหะ
   บัญชีบัณฑิต
3 นางสาวกมลรัตน์ โทอาสา
4 นางสาวกมลวรรณ บุญรัตน์
5 นางสาวกัญญ์วรา เดชะบุญ
6 นางสาวกัลยรัตน์ ลูกแก้ว
7 นางสาวกาญภิรมย์ ไภยจินดา
8 นางสาวกิ่งดาว แก้วไกรศรี
9 นางสาวคริสตินา เสถียร
10 นายจักร์อรุณ ทองศรีจันทร์
11 นางสาวจันทร์จิรา ไกรยา
12 นางสาวจันทร์เพ็ญ อัจฉริยะสิริ
13 นายจิตติน จิตรักมั่น
14 นางสาวจินดาพร เกลี้ยงทวี
15 นางสาวจิรวรรณ แก้วเกตุ
16 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทโน
17 นางสาวจุฑามณี พุ่มเฉิดฉัน
18 นางสาวชนากานต์ มลยงค์
19 นางสาวฐิติกาญจน์ ดำสุขแก้ว
20 นายณัฐวุฒิ สมบูรณ์
21 นางสาวตรีชฎา ชุ่มชื่น
22 นายทิชากร มณีโชติ
23 นางสาวทิพรดา หิรัญวิริยะ
24 นางสาวทิพวรรณ มุขตา
25 นางสาวธนาภรณ์ ไวยวุฒิ
26 นางสาวธมลวรรณ แก้วมีสี
27 นางสาวธัญฉัตร จันทร์สดี
28 นางสาวธัญชนก บุญวัน
29 นางสาวธัญญลักษณ์ สุวรรณ
30 นางสาวนฤมล ชูรักษ์
31 นางสาวนันทรัตน์ พันธเมธี
32 นางสาวนาเดีย ดาเดะ
33 นางสาวนิภาภร ศรีคงแก้ว
34 นางสาวนูรตัสนีม ยากะจิ
35 นางสาวนูรีดา มะลี
36 นางสาวนูไรฮัน สีหมะ
37 นางสาวประภามาศ นิลอนันท์
38 นางสาวปัทมาวรรณ์ รัตนพันธ์
39 นางสาวปาลิตา พันทนาคง
40 นางสาวปิ่นสิริ มุกดา
41 นางสาวพรพิมล แซ่ลิ่ม
42 นางสาวพัทธนันท์ จินะโสติ
43 นางสาวพิชามญธุ์ เตียวธาดากุล
44 นางสาวพิมพ์ผกา แก้วดี
45 นางสาวภคมน นฤภัทรดิษสกล
46 นางสาวภัทรวดี ชูชื่น
47 นางสาวภัทราภรณ์ จันทราพันธ์
48 นางสาวยามีละ ลาเตะ
49 ว่าที่ ร.ต. หญิงรวินท์นิภา ธรรมดี
50 นางสาวรสสุคนธ์ ส่องช่วย
51 นางสาวระวิวรรณ หนูเพ็ชร
52 นางสาวระวีวรรณ สว่างเพชร
53 นางสาวรูฮายู มะลี
54 นางสาวโรสนา หล๊ะเส็น
55 นางสาวลักขณา ศรีเทพ
56 นางสาววรญา เจริญสิน
57 ว่าที่ ร.ต. หญิงวรนิษฐ์ มู่เก็ม
58 นางสาววราภรณ์ แซ่กั่ว
59 นางสาววันทกานต์ มีทอง
60 นางสาววันอากีลา แวมามุ
61 นางสาววิภาดา หนูอุไร
62 นางสาววิไลวรรณ ดีสุก
63 นายวีรวัฒน์ ลาภคำ
64 นางสาวแวซารีนิง ยาโงะ
65 นางสาวสุชาดา ขาวทอง
66 นางสาวสุดาพร ทองไทย
67 นางสาวสุดารัตน์ ชั่นเชี่ย
68 นางสาวสุดารัตน์ ทองหนูน
69 นางสาวสุดารัตน์ พรรณราย
70 นางสาวสุธาทิพย์ สินทอง
71 นางสาวสุนันทา คุณารักษ์
72 นางสาวสุนิษา ปราบณรงค์
73 นางสาวสุนิสา ธีรธาดากุล
74 นางสาวสุพัตรา ชูชนะ
75 นางสาวสุภาพร สุขเกษม
76 นางสาวสุภาภรณ์ ถนอมพล
77 นางสาวสุภาวดี ดวงจันทร์
78 นายสุไลมาน หะแว
79 นางสาวสุวิณี ดีเลิศ
80 นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองฉาย
81 นางสาวหทัยรัตน์ แซ่แจ้
82 นางสาวหนึ่งฤทัย คงพล
83 นายอดิศักดิ์ ทับยัง
84 นางสาวอนัญญา บิลยะแม
85 นายอภิชาติ วรรณกลัด
86 นางสาวอภิฤดี หมั่นคง
87 นางสาวอรอุมา กวมทรัพย์
88 นางสาวอัจฉราวดี เหตุทอง
89 นางสาวอัญชนา เพ็ชรศรี
90 นางสาวอามิตตา หอมหวาน
91 นางสาวอิสลาพร สุกใส
92 นางสาวอูมูไอมัน อารง
93 นายเอกชัย หมัดอาด้ำ
94 นางสาวเอรีนา ตะเอ
95 นางสาวฮานีซา สมาแอ
96 นางสาวฮาบีบะฮ์ อาแว