รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

   ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวคอซียะห์ ดือเระ
2 นางสาวนิสูไฮล่า นิหะยี
3 นางสาวปามีซา มามุ
4 นางสาวสุทธิดา อินเรือง
   ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
5 นางสาวจันจิรา นายาว
   ศิลปศาสตรบัณฑิต 
6 นางสาวกฤติยา อ้าหลีสหัส
7 นางสาวกฤษณา พวงนาค
8 นางสาวซากีนา หะยีโกะ
9 นางสาวซารีนา วาเด็ง
10 นางสาวนันทนัช ปิ่นทอง
11 นางสาวนารีซา หะยีดือราแม
12 นางสาวฟาตีฮะห์ กอและ
13 นางสาวมาดีฮะ บาโด
14 นางสาวรุสนานี เจ๊ะแม