รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

  ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายวรัณกร พันภะฤทธิ์
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
2 นายชัยวุฒท์ ทองรอด
3 นายธีธัช สุขทรัพย์สร้าง
4 นายพันธ์เมธา ชาบงสุนันท์
5 นายรัชชานนท์ กอบเกื้อ
6 นางสาววาศินีย์ รักราวี
7 นายศาริชัช อารีคาน