รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวขวัญฤดี ราชเมืองขวาง
2 นางสาวณัฏฐ์นรินทร์ สุขลิ้ม
3 นางสาวนุชนาถ หมูนี
4 นางสาวเวณิกา เผ่าเพ็ง
5 นางสาวศุภมาส หนูจันทร์
6 นางสาวสาวิตรี เอียดเเก้ว
   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
7 นางสาวณิชกานต์ ใหญ่บก
8 นางสาวปรียาณัช สุขศรีพะเนา
9 นางสาวพนิดา เกลี้ยงแก้ว
10 นางสาวรุสนา ชูสวัสดิ์
11 นายสาเหะอามีน อัลอิดรุส
12 นางสาวสุธาทิพย์ พรหมตรัง
13 นางสาวสุนิสา มากมูล
14 นายอรรถพล ชิตชลธาร
15 นางสาวอรอุมา เพชรชนะ
   รัฐศาสตรบัณฑิต
16 นางสาวกมลชนก บุญเรืองขาว
17 นางสาวกาญจนา พุทธชิณศรี
18 นางสาวกาญจวรรณ สุขการ
19 นายกิตติพันธ์ คงสง
20 นางสาวเกสรา จันทร์เทพ
21 นางสาวจริญญา เขียวหมี
22 นางสาวจิราพร ทองดีเพ็ง
23 นางสาวฉัตตริน วัฒนะ
24 นางสาวชญาภา แซ่จุ้ง
25 นายชนก ประมวลศิลป์
26 นางสาวชาภิณี อุปถัมภ์
27 นายซอบรี ยูโซะ
28 นายซันนูซี อีมำ
29 นายซาบูดิง อับดุลดอรอแม
30 นางสาวซารีนี ไทยสนิท
31 นายซูกีมาน แลมะยะ
32 นายณัฐวุฒิ เพชรกาหรีม
33 นางสาวดารียา สะแลแม
34 นางสาวทรงศิริ โชติศิริ
35 นายธนากร ใหม่ทอง
36 นายธเนส พงษ์พาณิชย์
37 นายธราพงษ์ เทพเงิน
38 นายนพสิทธิ์ พันธ์ภูวธนนท์
39 นางสาวนัสริน เปาะกู
40 นายนาดีม เจะสามะ
41 นางสาวนาถชนก สุขสวัสดิ์
42 นางสาวนิด้า เจะม๊ะ
43 นางสาวนุชรี รักเงิน
44 นางสาวนุสบา อินทรัตน์
45 นางสาวนูรีซำ มันยะ
46 นายบัณฑิต วะเจดีย์
47 นายปริภัทร แก้วเถื่อน
48 นางสาวปานทิพย์ คมขำ
49 นางสาวปาริฉัตร ชินตันติพงศ์
50 นางสาวพจนี หนูทิม
51 นางสาวพาตีนิง ซาเฮาะ
52 นางสาวพารินดา มาลี
53 นางสาวพาวิณี เศรษฐสุข
54 นางสาวฟาดีลา อะบาร์
55 นางสาวฟาตีฮ๊ะ แซเลาะ
56 นางสาวฟารีดา เจ๊ะแว
57 นางสาวมณฑาทิพย์ กลับดี
58 นางสาวมยุรี ดือราซอ
59 นายมะรุสดี มะมิง
60 นางสาวมายีฮัน ยาดี
61 นางสาวมาเรียม ดายี
62 นายมาเละ อีลา
63 นางสาวมูรณี เจ๊ะอาแว
64 นายยาลาลุดดีน ดอเลาะ
65 นายระพิน เพชรประสม
66 นางสาววราภรณ์ พงศ์ทอง
67 นายวัชระ เอียดศรี
68 นางสาววิภาวี ประทุมสุวรรณ
69 นายวุฒิชัย เพ็งมี
70 นายศรศักดิ์ ศรีเพ็ชร
71 นางสาวศิรประภา สุวรรณบุบผา
72 นางสาวศิรินุช เจ๊ะแว
73 นางสาวศิริรัตน์ โอฬารักษ์
74 นางสาวสดุดี บุญทอง
75 นางสาวสโรชินี แก้วมาลัย
76 นางสาวสุกัญญา ชอบงาม
77 นางสาวสุชาดา ดังกลาง
78 นางสาวสุนิสา เส็นนิง
79 นางสาวสุพัตรา เพชรจำรัส
80 นางสาวสุมลฑา เทพสุภา
81 นางสาวสุวานี เจะโซะ
82 นางสาวสูไรยา หมัดมัน
83 นางสาวหทัย แก้วมาก
84 นางสาวอภิลักษณ์ ฮัมดาหลี
85 นางสาวอรรนีย์ เจ๊ะหะ
86 นางสาวอรวรรณ บริเพชร
87 นางสาวอานีซะห์ ดีมะดี
88 นายอาสีด โกบบูหยัง
89 นางสาวอิสรา สาเหล็ม
90 นางสาวฮาซือนะ บาโล