รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ลำดับ ชื่อสกุล
1 นายอิสมาแอล โตงนุแย