รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ลำดับ ชื่อสกุล
1 นายกิติพงษ์ แหน่งสกูล
2 นางกุลฤดี รัศมีสวัสดิ์
3 นางสาวจุฑาภรณ์ หวังกุหลำ
4 นายธิติพงษ์ หน้องมา
5 นางปัญสุธา ย่องลั่น
6 นางสาวพิชญานิน ลายเจียร
7 นายภูมิพัฒน์ พิพิทธภัณฑ์
8 นางสาวลดาวัลย์ ภัทรวิวัฒน์
9 นายวิรัตน์ รื่นเริง
10 นางสาวสาริณี หนูหมาด