รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับ ชื่อสกุล
1 นายจำลอง สองเมือง
2 นายดนัย วิริโย
3 นายดิษฐ์พงษ์ ปรัชญาภัทร
4 นางสาวโรฮานา หมู่เก็ม
5 นางสาระ หวันละเบ๊ะ