รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลำดับ ชื่อสกุล
1 นางสาวธนัชชา บินดุเหล็ม