รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาววันวิสาข์ แซ่อึ้ง
   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2 นางสาวนฤมล แซ่อุ่ย
   บริหารธุรกิจบัณฑิต
3 นายกิตติคุณ คงช่วย
4 นางสาวกิติยา คงพันธุ์
5 นางสาวเกตุวิภา ช่วยหนู
6 นายเกรียงไกร กาสัน
7 นางสาวเขมจิรา ไชยงาม
8 นายจตุณรงค์ ยามา
9 นางสาวจิราวรรณ เสริฐสุรินทร์
10 นางสาวจุฑามาศ สิทธิพรเบญจพล
11 นางสาวจุฑารัตน์ เสนพริก
12 นางสาวชไมพร คงยง
13 นายชัยชุมพร เพ็ชรสวี
14 นางสาวชุติกาญจน์ เรืองเขียว
15 นางสาวชุติมา นวลเต็ม
16 นายณัฐวัฒน์ ภู่เมธากุล
17 นางสาวดาริกา สังข์หิรัญ
18 นางสาวทิพย์วรรณ ศรีสุขใส
19 นายธนกฤต จึ่งจรูญ พรหมสกุล
20 นางสาวนันธิตา เจริญทรัพย์
21 นางสาวเนติญา ขาวทอง
22 นางสาวบุษรา ขวัญทอง
23 นายปิยวัฒน์ เกื้อคลัง
24 นางสาวพวงแก้ว บุญปถัมภ์
25 นางสาวพิชชากร หมัดเล
26 นางสาวไพจิตร สินธุ์ประเสริฐ
27 นายภาวิน จิรรัตนโสภา
28 นางสาวมารีน่า เจ๊ะพงศ์
29 นางสาวเมทินี สังยวน
30 นางสาวยุพดี แสงกาศนีย์
31 นายรชต วงศ์ชูวรรณ
32 นางสาวรดาภัค สอนกลั่น
33 นางสาวรัชดา จันทร์นวล
34 นางสาวละเมียด สร้างอำไพ
35 นางสาววรรณนิดา รักจันทร์
36 นางสาววิภาดา ทองสีสัน
37 นายสกฤษฎ์ แซ่ไล่
38 นางสาวสวนีย์ รักษ์วงค์
39 นางสาวสิรินธร ศรีสุวรรณ์
40 นางสาวสุชาดา บายศรี
41 นางสาวสุธาสินี ชุติสุขพันธุ์
42 นางสาวสุนิศา ยามาเจริญ
43 นางสาวสุนิสา สุวรรณรัตน์
44 นางสาวสุรีรัตน์ ขาวเหลือง
45 นางสาวอรพรรณ นวลจันทร์
46 นางสาวอลิตา เศรษฐสุข
47 นางสาวอัจฉรา บัวชื่น