รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวกัณฐาภรณ์ อินทศิริ
2 นางสาวสุดารัตน์ บุญช่วย
3 นายอัฟฮาม ปูเตะ
   บริหารธุรกิจบัณฑิต
4 นางสาวกนกพร ภัทรพงศ์ทอง
5 นางสาวกอบแก้ว ช่างสลัก
6 นางสาวกาญจนา ชูนุ่น
7 นางสาวขวัญจิรา ไชยเภท
8 นางสาวขวัญฤดี จงรักษ์
9 นายครรชนะ คชาทอง
10 นายจักรพงษ์ ดวงแป้น
11 นายจิรพัทธ์ ชูจันทร์
12 นางสาวจิรวรรณ หนูสอน
13 นางสาวจิราพัชร ชุมทอง
14 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรวิเศษ
15 นางสาวจุไรรัตน์ บุญถึงจิตร์
16 นางสาวชฎาภรณ์ หมอเล็ก
17 นายชนาธิป แซ่ลิ่ม
18 นางสาวชมัยพร สมพันธุ์
19 นางสาวชาลินี เรืองศรี
20 นางสาวชุติมา หมัดจันทร์
21 นายชุมพล มะธิปิไข
22 นางสาวซับฮาห์ สาและ
23 นางสาวฐานิดา รัตนานุกูล
24 นางสาวฐิติมา ใหม่ทอง
25 นางสาวณัฐกาญจน์ บุญมี
26 นางสาวณัฐณิชา กิจจาพิศาล
27 นางสาวณัฐธิตา จันทรัตน์
28 นางสาวณัฐวศา สุวรรณศักดิ์
29 นายณัฐสิทธิ์ สมบรูณ์
30 นางสาวทิพย์พากร บุญรัตน์
31 นายเทวินทร์ ขำละออง
32 นายธนากร ช่วยมาก
33 นางสาวนงนุช ขวัญคุม
34 นางสาวนทีทิพย์ โจงจาบ
35 นางสาวนวรัตน์ สงชู
36 นางสาวนันทนา พลจันทร์
37 นางสาวนันทรัตน์ จุลวุฒิพงศ์
38 นางสาวนิตยา อ่อนทอง
39 นางสาวนูรเม๊าะ ยะลาพานี
40 นางสาวเบญจมาศ นิลละออ
41 นายปกรณ์วิทย์ จินดารัตน์
42 นางสาวปรีญา ศรีสมบูรณ์
43 นางสาวปัทฐกานต์ เกื้อสกุล
44 นางสาวปัทมา หนักแก้ว
45 นางสาวปาตีเมาะ ดอกอ
46 นางสาวปาตีเมาะห์ กาหม๊ะ
47 นางสาวปาริชาติ อารมณ์ฤทธิ์
48 นางสาวปิยะเนตร ชูเกลี้ยง
49 นางสาวพรทิพย์ จำปาเทศ
50 นางสาวพรพรรณ ชินนา
51 นางสาวพัชรี ไกรศิริ
52 นางสาวพัชรี พิเศษเมธา
53 นางสาวพัชรีย์ เอียดคง
54 นายพิพัฒน์ แกล้วกล้า
55 นางสาวเพ็ญนภา สโมสร
56 นางสาวมนทิรา ศิริชุม
57 นางสาวมัณฑนา ชูงาน
58 นางสาวรอซีดะฮ์ เส็นยีหีม
59 นางสาวลลิตา แก้วศรีพุฒ
60 นางสาวไลลา บินหมัด
61 นายวรวุฒิ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา
62 นางสาววรารัตน์ ไชยเมฆ์
63 นายศรายุธ กลิ่นอำพันธ์
64 นางสาวศลการณ์ อาลี
65 นางสาวศิญามล แก้วเรือง
66 นางสาวศิริพร เกตุทองดี
67 นางสาวศิวปรียา นาพนัง
68 นายสิทธิชัย แซ่ตั้ง
69 นางสาวสินีนาฎ ยอดสมุทร
70 นางสาวสุกัญญา เพ็งจันทร์
71 นางสาวสุภาดา เกลี้ยงแก้ว
72 นางสาวสุไรด้า แหละปานแก้ว
73 นางสาวสุวดี โกศัยกานนท์
74 นางสาวเสาวเพ็ญ บัวพัว
75 นางสาวอะอีด๊ะ วอลี
76 นางสาวอังคณา ราชสุวรรณ
77 นางสาวอารีดา รักษายศ
78 นางสาวอาอีเสาะ นุ
79 นางสาวอินทิรา เพชรฤทธิ์
80 นางสาวฮาบีบะฮ์ ขุนรงค์