รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

   นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวกนกพร พรมทองขวัญ
2 นายนิรวุฒิ นิยา
3 นายวรากร โรสเรส
   นิติศาสตรบัณฑิต
4 นางสาวกฤษณา แดงศรี
5 นางสาวกัญญารัตน์ คงระงับ
6 นางสาวกานต์สินี องอาจ
7 นายคริษฐ์ หัสมา
8 นายจิรภัทร ไทรงาม
9 นายจุระภักดิ์ จิตรรักศิลป์
10 นายเฉลิม จันทร์มนตรี
11 นางสาวชนากานต์ เซ่งฉ้วน
12 นายชัยวัฒน์ พุฒสีแก้ว
13 นางสาวชาลินี แก้วทอง
14 นางสาวซาโนรา มามะ
15 นายญาณวรุฒ แสงประดับ
16 นายฐาปนัฎฐ์ มั่นมาศพงศ์
17 นางสาวณัฐธภา ศรีมโน
18 นางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว
19 นางสาวดวงกมล ทองเอียด
20 นายดำริห์ กูแมเร๊าะ
21 นายทรงชัย รุ่งทอง
22 นายธนเดช ครุฑใจกล้า
23 นายธัญ โกไศยกานนท์
24 นายธันธิวัฒน์ ธนาวุฒิ
25 นายธันวา เครือแก้ว
26 นางสาวนุชรี พิลาศพานิชกุล
27 นางสาวนุรนีลัน เจ๊ะเลาะ
28 นายปรัชญา สนธิชัย
29 นายพรพิพัฒน์ สุวรรณรัตน์
30 นางสาวพัชรี ทักสิน
31 นางสาวพัชรี อินทวิสัย
32 นางสาวพิริยา หวังศิริวัฒนา
33 นายพิศาล ขุนสิทธิ์
34 นายพีรพัฒน์ อโศกสกุล
35 นางสาวเพ็ญพักตร์ ปานมาศ
36 นางสาวภัสราตรี วิบูลอุปถัมภ์
37 นายภาณุวัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์
38 นายภูวดลย์ จาริยะ
39 นายมารุต อาดำ
40 นายรชานนท์ ลิขิตธรรมวาณิช
41 นายรณชัย ทองแก้ว
42 นางสาวรัสมี เลียดทวี
43 นางสาววิภาดา โต๊ะหมาน
44 นายวุฒิสิทธิ์ ประเสริฐคงแก้ว
45 นายศักดิ์ศิลา ทองแก้วเจริญ
46 นายสมคิด ศรีเกตุ
47 นางสาวสุชาดา สีเพ็ญ
48 นางสาวสุวรรณา ขันธสามล
49 นายอภิเชษฐ์ ไพฑูลย์
50 นายอภิรักษ์ กองแก้ว
51 นายอรรถพล ไชยสงคราม
52 นางสาวอรุณี มากช่วย
53 นายอับดุลซาลาม เจริญยืน
54 นายอิคลาศ ดินเตบ
55 นายอิทธิเดช เหตุหาก
56 นางสาวอินอาม ขำยา
57 นายโอภาส หล๊ะเส็น
58 นายฮิบบัน ดือราอิง