รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

   บริหารธุรกิจบัณฑิต
1 นายเฉลิมพล พรหมทอง
2 นายฐากรณ์ กาญจนรัตน์
3 นายบาฮรี บินซอเฮาะ
4 นายปริญญา กิมติน
5 นายพงศ์ปณต จุ้ยดิษฐ
6 นายรุสดี หลับด้วง
7 นายศรัณยพงศ์ พรหมจิตร
8 นายสมพร ขุนแก้ว
9 นางสาวสายฝน แซ่ตัน
10 นายอนุกูล ชูเกื้อ
11 นายอนุพล เพชรยอดศรี