รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
Didyasarin International College

   Bachelor of Business Administration (International Business Management)
1 Mr.    Patsakorn    Pattharanit
2 Miss    Wipada    Sakulwitulthai