รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

   วิทยาศาสตรบัณฑิต
1 นายชาญวุฒิ ภูริศักดิ์ไพศาล
2 นายธนศักดิ์ สัทธาธรรมกุล
3 นายธีระ สุภเพียร
4 นายพงศกร เชียรวิชัย
5 นายพงศ์ภัค ปานบัว
6 นายภาณุพงศ์ สวัสดี
7 นายสถาพร สุขลิ้ม
8 นายสุรเชฎฐ์ สุวรรณเพชร