รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวรัตนา ขาวหิรัญ
2 นายสันติ เพชรน้อย
   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
3 นางสาวกนกวรรณ รองเดช
4 นางสาวจิราพร คล่องแคล่ว
5 นางสาวพรชนก อาศน์สุวรรณ
6 นายภานุพงค์ คงแก้วเคลื่อน
7 นางสาวมุกดา เหล็มปาน
8 นางสาวโรสมี หะยีมายอ
9 นางสาววิรัญญา กล้าหาญ
10 นายศิวรักษ์ ชาโนเพ็ญศิริ
   บริหารธุรกิจบัณฑิต
11 นางสาวกนกวรรณ ไชยชนะ
12 นางสาวกมลทิพย์ รุยัน
13 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณะ
14 นางสาวกรรณิกา อินทร์สิติ
15 นางสาวกรวิการ์ ชูมี
16 นายกฤตย์ กูลเกื้อ
17 นางสาวกันตพร รักโสม
18 นางสาวกัรตีณี ยูโซ๊ะ
19 นางสาวกาญจนา ทองร่วง
20 นางสาวการีซา ดือเร๊ะ
21 นางสาวกิ่งกาญจน์ ประสมสุข
22 นายกิตติ ศรีวิตตจินดา
23 นายกิตติศักดิ์ คงสิเหร่
24 นางสาวเกวลิน เต็มใจ
25 นางสาวเกศรินทร์ มีสุข
26 นางสาวเกศิณี สิมประเสริฐ
27 นายไกรวิทย์ ลูกเล็ก
28 นางสาวขวัญตา ล่องอิ่ม
29 นางสาวคุณัญญา อินทรสุข
30 นายจักรพงษ์ ก้งยี่
31 นายจักรพงษ์ ล่องชุม
32 นายจักรี ใจหลัก
33 นางสาวจันทร์นภา แดงยวน
34 นางสาวจารุพร กู้เส้ง
35 นางสาวจารุวรรณ ทองส่งศรี
36 นางสาวจิณห์นิภา สายแก้ว
37 นางสาวจิดาภา เสนเกลี้ยง
38 นางสาวจุฑารัตน์ มัชฌิกะ
39 นางสาวเจนจิรา พิทักษ์วงศ์วิทยา
40 นางสาวเจะยามีละ เจะหมะ
41 นายชนวีร์ ด้วงฉีด
42 นายชาตรี รักษาคาม
43 นายเชาวพงษ์ กิตตินันทพงศ์
44 นายซบรี จะปะเกีย
45 นางสาวซัรวา มาหะมะ
46 นางสาวซีตีหัตชา ดาโอะ
47 นางสาวซูรัยนี สาและ
48 นางสาวซูรานี เจ๊ะเละ
49 นางสาวซูไรยา ฮาแว
50 นางสาวไซตง สาเมาะ
51 นางสาวไซนับ เจะหะ
52 นางสาวฐานิกา สังวาลย์
53 นางสาวณัฏฐ์กานต์ คล้ายสมบัติ
54 นางสาวณัฏฐณิชา พรหมมี
55 นางสาวณัฐจริยา นิลวิสุทธิ์
56 นายณัฐธร อัจจนานุรักษ์
57 นายณัฐพงษ์ คงจันทร์
58 นายณัฐวุฒิ กระบัตร
59 นางสาวณัฐสุดา หนูอักษร
60 นางสาวณูร์ฮูดาย์ มะรอเสะ
61 นายดลอาหมัด หมัดหมัน
62 นางสาวดาวานีย์ อาแว
63 นางสาวดิษยา มุสะกะ
64 นายดุลฟาตะห์ เจ๊ะเลาะ
65 นางสาวต่วนอาอีเสาะ ปาแซ
66 นางสาวตัสนีม เจ๊ะหามะ
67 นายตูแวมาโซ นิปุเต๊ะ
68 นางสาวทิพย์ทิวา จันทรมาลี
69 นางสาวธัญจิรา มหารงค์
70 นายธานินทร์ รัตนโนชา
71 นายธิวา ชาติวงศ์
72 นางสาวธีรณิต กาญจนวัฒน์
73 นายธีรพงษ์ จิรังสัจจาวิจิตร
74 นางสาวนภณัฐ ทองทิพย์
75 นางสาวนอซีลา บินมะ
76 นางสาวนาซีเร๊าะ แวหามะ
77 นางสาวนาตือเราะ มะนุ๊
78 นางสาวนิตยา นุ้ยน้ำวงศ์
79 นายนุรดีน มูซอ
80 นางสาวนุรอิลลา แมะยะ
81 นางสาวนูรอาลีตา ยะโก๊ะ
82 นายนูรฮัม บูซู
83 นางสาวนูรฮายาตี สะมะแอ
84 นางสาวนูรีนา ดือราแม
85 นางสาวนูรูนันท์ สือนิ
86 นางสาวโนอัสลีนา หมัดอะดั้ม
87 นายบะฮารี สาและ
88 นางสาวบุษราคัม สิวายะวิโรจน์
89 นางสาวเบญจมาศ มากชู
90 นายป.อรรถวุฒิ จันทร์ทอง
91 นายปฐมพงษ์ แก้วพิทักษ์
92 ว่าที่ ร.ต. หญิงปริยากร ชูประจง
93 นางสาวปรียานุช เบ็นอะเหล็ม
94 นางสาวปรียาภรณ์ ยีระกุบ
95 นางสาวปาตีเมาะ ยูโซะ
96 นายพงษ์ศักดิ์ สุนันทะ
97 นางสาวพรนพรัตน์ พรศิริเนตร
98 นางสาวพัชรินทร์ คงเทพ
99 ส.อ.พัฒนพงศ์ พงศพิพัฒน์
100 นางสาวพัสราภรณ์ ทองคำ
101 นางสาวพิชิตา ไฝสุข
102 นายพิษณุ ลักษณะอัมพร
103 นางสาวฟัตตู ดะอาลี
104 นางสาวฟาซียะ ดือราแม
105 นางสาวภัทรวดี อินทเอิบ
106 นางสาวภัทวรรณ จันทร์โคตร์
107 นายภาณุพัฒน์ ผัดผ่อง
108 นางสาวภาดีละห์ มามุ
109 นางสาวภาราตี เผือกพรหม
110 นางสาวมณรัตน์ แก้วดี
111 นางสาวมณีเนตร บัวนุ้ย
112 นางสาวมยุรา แซ่จัน
113 นางสาวมยุรี สุกการ
114 นายมังกร นวลละออง
115 นางสาวมาดีฮะ เจะแม็ง
116 นางสาวมารียานา เจ๊ะนุ
117 นางสาวมิรัญตรี ชิตทะวงศ์
118 นางสาวมูรนีย์ เจ๊ะมะ
119 นายมูฮัมหมัด สะมะแอ
120 นางสาวยัสมี เตะยาเล
121 นางสาวยุวดี คูหามุข
122 นายยูกิพลี ปีแต
123 นางสาวรอกีเยาะ ยูโซะ
124 นายริดูวรรณ มะสุสะยะ
125 นางสาวรุสนี กามะ
126 นางสาวรูฮานี แลเม๊าะ
127 นางสาวละอองดาว ส่งเสริม
128 นางสาววทันยา หนูเสน
129 นายวรท ราชพลสิทธิ์
130 นางสาววรรณิศา บุญชัย
131 นายวรวุฒิ ช่วงวงศ์ไพศาล
132 นายวรวุฒิ วนอติชาติ
133 นางสาววราลักษณ์ นุ่มนวล
134 นายวฤทธิ์ แก้วน้อย
135 นางสาววัชรี ขวัญนิมิตร
136 นายวัฒนา สานิง
137 นางสาววันทนีย์ พิชัย
138 นางสาววาตี เจ๊ะสาและ
139 นางสาววารุณอร รักเนียม
140 นางสาววิชิดา แซ่ชิว
141 นางสาววิภาวี พวงแก้ว
142 นายวีรศักดิ์ ปกสกุล
143 นางสาวแวรูสนี หวันหวัง
144 นางสาวแวฮาดีซะห์ แวอูมา
145 นายสาทร เทอดทอง
146 นางสาวสายใจ เส็นเกบ
147 นางสาวสาวิณี เหมปันดัน
148 นายสุกรี นุ
149 นางสาวสุดา หลังเถาะ
150 นางสาวสุทธาทิพย์ ภักดีสังข์
151 นางสาวสุธิดา มะเซ็ง
152 นางสาวสุนิสา หมายซ่อนกลาง
153 นางสาวสุพรรนี บ่อสู
154 นางสาวสุพัฒตรา หวันสมัน
155 นางสาวสุพัตรา พูลศรี
156 นายสุภาพ เอียดศรี
157 นางสาวสุภาพร วานิชพันธ์
158 นางสาวสุภาภรณ์ มะณีรัตน์
159 นางสาวสุมาลิน ชูผล
160 นายสุรศักดิ์ เบ็ญอาดัม
161 นายสุรศักดิ์ พรมดี
162 นางสาวสุรายา เจ๊ะนิ
163 นางสาวสุลิซา มะหลี
164 นางสาวสุไหลา บอเตาะ
165 นางสาวเสาวลักษณ์ คงกระพันธ์
166 นางสาวหทัยทิพย์ สาคะโร
167 นายอดินันท์ เจ๊ะแว
168 นายอดุลย์ สะมุแย
169 นายอดุลย์ สาแม
170 นางสาวอโนทัย ชุมแก้ว
171 นางสาวอรณิชา แซ่ตัน
172 นางสาวอรพรรณ แซ่ท้าม
173 นางสาวอรพรรณ รองยาง
174 นางสาวอรอุมา แก้วบุญส่ง
175 นางสาวอลิษา กาเด
176 นางสาวอัซลีณา กาซอร์
177 นางสาวอัญชลี ยิ่งสกุล
178 นายอับดุลตอเละ มูนา
179 นายอัปดลวาหาบ หลงสลำ
180 นางสาวอัพลีมา บือซา
181 นางสาวอาติยา ตูลเพ็ง
182 นายอานัส สาและ
183 นายอาพิส เหสามี
184 นางสาวอาริตา สมานกุลวงศ์
185 นางสาวอารีนา วาหยง
186 นายอารีฟิล หะยีดอเลาะ
187 นางสาวอารีรัตน์ เมืองกลิ่น
188 นายอิดดาเร๊ะ นาคสง่า
189 นางสาวอุทัยวรรณ เมฆฉาย
190 นางสาวอุ้มบุญ เนียนเถ้อ
191 นางสาวอุมาวดี สูเต๊ะ
192 นางสาวอุไรวรรณ แซ่ด้าน
193 นางสาวอุสนา เส็นบัตร
194 นายเอกสิทธิ์ แก้วบัญดิษฐ
195 ว่าที่ ร.ต. หญิงเอรีน่า เจ๊ะสือแม
196 นางสาวฮานาน แว้ง
197 นางสาวฮาบือเสาะ เลาะนะ
198 นางสาวฮายาตี มะพีเยาะ
199 นางสาวฮีดายะ หะสีแม
200 นางสาวฮูดา กือจิ