รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

   นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวเกศวดี เวชกุล
2 นางสาวจุฑามาศ วัชราทักษิณ
3 นางสาวเดือนเพ็ญ ออมกิจยนต์
4 นางสาวธมลวรรณ เจียรบุตร
5 นายธีรุตม์ สันหวัง
6 นายภัทร กู้เจริญพันธุ์
7 นายวัชระพงษ์ รามแก้ว
8 นางสาวอลงกรณ์ เส็นหมุด
9 นางสาวอุบลรัตน์ สุขวโรดม
   นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
10 นางสาวนฤตยา พรมศรีผ่อง
11 นางสาวสุนันทา กาเหย็ม
   นิเทศศาสตรบัณฑิต
12 นางสาวกนกพร สาคะโร
13 นางสาวกรกมล โสประดิษฐ์
14 นางสาวกรรณิการ์ มะหะมะนอ
15 นายกวี ชินโชติพันธ์
16 นายจิตรกร ศรีคงแก้ว
17 นายจิระสิน แซ่หลี
18 นายเฉลิมพล ประกอบสุข
19 นางสาวชโรบล ศรทอง
20 นายชัยสิทธิ์ สุภัทรชัยวงค์
21 นางสาวฑิฆัมภรณ์ คงนก
22 นายณัฐยศ วัฒนวิจิตร
23 นางสาวดวงกมล นิลธนาภิรัฐ
24 นายทศพล สุพรรณภพ
25 นางสาวเทียนขวัญ แก้วเรือง
26 นางสาวธนันธร ชงเชื้อ
27 นายธเนศ ณรงค์กุล
28 นางสาวธัญลักษณ์ แสนสาร
29 นางสาวธิษณา ธรรมบุญฤทธิ์
30 นายธีรยุทธ จิตตพงศ์
31 นายนพดล พูลศิริ
32 นางสาวนภัตตนันท์ สุวรรณรัตน์
33 นางสาวนฤมล เพ็ชรสิทธิ์
34 นางสาวนวพร ลักษณาวงค์
35 นางสาวนัฐกรณ์ สุขประเสริฐวงษ์
36 นายนิภัทร์ ดำเนินพงศ์วิวัฒน์
37 นางสาวนิววณา หมัดหลีเจริญ
38 นางสาวนูรุลฮุสนา วานิ
39 นางสาวปณิดา โรจน์นครินทร์
40 นายปณิธิ วิริยะสมบัติ
41 นายปรเมศวร์ อาษาพันธ์
42 นายปริญญา เจียมสกุล
43 นางสาวพรลภัสส์ สมาธิ
44 นายพัช สุวรรณะอังคะ
45 นางสาวพิชชาอร สุขจิตเกษม
46 นางสาวเพ็ญลดา นเรศร์
47 นางสาวฟามีน มูดอ
48 นางสาวภัทรียา พรหมเพชร
49 นางสาววรัทยา ปัญญาชาติรักษ์
50 นางสาววราภรณ์ สุขสถาน
51 นายวรายุทธ์ มุกดา
52 นางสาววันวิสาข์ สุขช่วย
53 นางสาวศศิธร วันวิน
54 นายสมชาย จันทะสะเร
55 นางสาวสุพัตรา จินดาเพชร
56 นางสาวสุภัสรา เนาวรัตน์
57 นางสาวเสาวลักษณ์ ยกเศียรแก้ว
58 นางสาวอชิรญา ยูโซ๊ะ
59 นายอนุวัฒน์ วัฒนาพนานุกร
60 นายอนุศาสน์ หิรัญวดี
61 นายอิรฟาน สมัยวิทยาวงค์
62 นายเอกรัฐ แวมิง
63 นางสาวฮานีซะ แวแม