รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
Didyasarin International College

  Bachelor of Arts (International Business English)
1 Miss    Halimah    Tanyonghatae
2 Mr.    Itsara    Ouppatam
3 Miss    Jirapon    Keawprakob
4 Miss    Jirattikarn    Salamseng
5 Miss    Kameelah    Tokseng
6 Miss    Patumtip    Uphati
7 Miss    Pornpasorn    Fungfueng
8 Miss    Saowalak    SangKaew
9 Miss    Thitinan    Saeyuk