รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
Didyasarin International College

   Bachelor of Arts (Business Chinese) (First Class Honors)
1 Miss    Chanistha    Manisrisopha
2 Miss    Natthaporn    Srisalinthip
   Bachelor of Arts (Business Chinese)
3 Miss    Nitcha    Phuripimapol
4 Mr.    Pasakorn    peamthummaroj
5 Mr.    Wizsut    Sae-wang