รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

  ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5204210021 นางสาวเกวลี ขาวทอง
2 5204210068 นางสาวฝาซีล๊ะ ตำมะหงง
3 5204210108 นางสาวฟาซียะห์ อาบู
4 5214210015 นางรุ่งอรุณ สอิ้งดวง
5 5214210004 นางสาววันวิสาข์ นาคสง่า
6 5204210024 นางสาวสกุณา บีฮิง
7 5204210066 นางสาวสะรีต้า สะอีต
8 5204210031 นางสาวอุมาพร เกตุแก้ว
  ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
9 5204210028 นางสาวเกศณี ดาฮาตอ
10 5204210102 นางสาวชลีกร ตีระพันธ์
11 5204210053 นายธนวัฒน์ วาหะรักษ์
12 5204210025 นางสาวบูรณา ดามาลี
13 5204210104 นางสาวยูรีตาร์ ลาเซะ
14 5204210086 นางสาวรอดีเยาะ วาจิ
   ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 
15 5204210100 นางสาวกนกกาญจน์ แก้วขวัญ
16 5204210091 นายกนกโรจน์ คลังธาร
17 5214210001 นางสาวกนกวรรณ แก้วคำ
18 5104010195 นางสาวกนกวรรณ หนูมาก
19 5204210107 นางสาวกันยารัตน์ จั่น
20 5104010200 นางสาวกามีนี เฮ็งซา
21 5004010144 นายกิตติพณ เกื้อสุวรรณ
22 5214210014 นางสาวขวัญดาว มีสุข
23 4904010301 นายจักรกฤตย์ เลื่อนราม
24 5204210085 นางสาวจิระนันท์ ทองนาค
25 5314210013 นายเจตน์สฤษฏิ์ จันทร์คงเดชา
26 5004010155 นายเจษฎาภรณ์ ช่างคิด
27 5214210003 พันตรีชเนต เบ็ญจพันธ์
28 5204210103 นางสาวณัจดา เลิศผสมสิทธิ์
29 5214210006 นางสาวณัฐธยาน์ วิไลรัตน์
30 5204210061 นายณัฐพล จิตต์พันธ์
31 5204210080 นายเถลิงศักดิ์ อำไพรัตน์
32 5204210092 นายธัชกร ศาสนบัญชากุล
33 5204210039 นางสาวนรมล ศรีจันทร์อินทร์
34 5204210022 นายนัฐวุฒิ จันทนุสิทธิ์
35 5204210048 นายนัสราม บินลาเต๊ะ
36 5104010280 นายนิพิฐพนธ์ ดำรัตน์มณี
37 5204210012 นางสาวนูรสิรา ดิ
38 5204210072 นางสาวบุญญารัตน์ กัลยาณคุณากร
39 5204210051 นายปริยวิศว์ วรรชย์ธนานนท์
40 5204210063 นางสาวปาหนัน สุขเอียด
41 5204210032 นายปิยะ คงกิ้ม
42 5204210050 นายปิยะณัฐ ชาโนจุติ
43 5214210008 นางสาวปิยะพร ปานเมือง
44 5204210015 นายพงศกร มุขวัลย์
45 5104010224 นายพัฒน์ชพล อินโท
46 5204210069 นางสาวเพ็ญฤดี จันประเสริฐ
47 5204210093 นางสาวฟาอีซะ ตาเห
48 5204210054 นางสาวภูลักษณา อินสะโร
49 5204210049 นายมนตรี เติมเจริญวงศ์
50 5204210052 นายมนตรี ปานทอง
51 5204210110 นายมะไซดี สนิ
52 5204210020 นายมูฮัมหมัดซูกรี มะซอ
53 5204210009 นางสาวเมวิกา สังข์แทน
54 5204210023 นางสาวรอฮานา มามะ
55 5204210038 นางสาวฤทัยวรรณ วีระพันธ์
56 5204210094 นางสาววจิรา เด็นหมิน
57 5204210101 นางสาววลินดา ศรทอง
58 5204210007 นายวิทยา สุขสวัสดิ์
59 5204210067 นายศุภวิทย์ ทองแกมแก้ว
60 4904010295 นายสมเดช กาสาเอก
61 5004010217 นายสราวุธ สุธารัตน์
62 5004010160 นายสาธิต คงทน
63 5204210017 นางสาวสายใจ ซอสกุล
64 5104010307 นางสาวสุดา อะหรน
65 5104010096 นางสาวสุปราณี อะหรน
66 4904010283 นางสาวหทัยชนก สันบู
67 5204210016 นายอโณทัย รุ่งทอง
68 5204210081 นายอติวิชญ์ ทิมบัว
69 5204210030 นางสาวอนุสรา โสะประจิน
70 5204210059 นางสาวอาตีกะห์ มณีแก้ว
71 5204210041 นางสาวอิลฮัม สะรีเดะ
72 5214210024 นายอิสรพล งามดี