รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1
5119050020
นายกฤษฎา มงคลศรี
2
5219050012
นายกิตติภัณฑ์ รำจวนจร
3
5119050002
นางสาวขนิษฐา รุ่งกลิ่น
4
4919050019 นายนพพงศ์ คงประจักร
5
4719050025 นายนิเพาซาน วาบา
6
4719050024 นางนิฮานานี วาบา
7
5119050017 นายผาสุข กุณฑโร
8
4919050013 นายวสันต์ สาและอาแร
9
4719050010 นางสาระ หวันละเบ๊ะ
10
5219050002 นางสาวสุมาดี ทองคำ
11
5219050007 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์
12
5219050018 นายอรรถพล สีแดง
13
5119050008 นางสาวอาซียะ หมัดอาดัม