รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1
5119150027
นางสาวนัฐิยา สุดรักษ์
2
5319150012
นายปิยวิทย์ ศรีสุวรรณ
3
5319150002
นายฟิกรีย์ หมัดเร๊ะ
4
5319150005 นายเลิศพงศ์ ปานรัตน์
5
5119150022 นางสาวอรุณพร อธิมาตรไมตรี