รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 14
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์

  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 5207110020 นางสาวพรหมศิริ สว่างแข
  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2 5207110015 นางสาวเพ็ญพิชชา มะโนโปธาร์
  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3 5207110013 นางสาวชนันท์ญา งามจิตสิทธิชัย
4 5207110014 นายธรรมศักดิ์ เดชะวณิชชา
5 5207110011 นางสาวปรางฉัตร เปรุนาวิน
6 5107110026 นางสาววนิดา ทั่งทอง
7 5207110007 นางสาวสุภาภรณ์ จันทมาศ
8 5207110021 นางสาวไอลดา ศรีเจริญ